งานบริการผู้ใช้

Posted on Mon, 04/25/2022 - 11:50 by Chunnatta_Sanohsot

การแนะนำการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return 24 Hours Service)

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนบริการด้านต่างๆให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ซึ่งช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศไม่ทันตามกำหนดส่ง ทางห้องสมุดจึงเล็งเห็นความสำคัญการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศช่วงนอกเวลาทำการ จึงได้ติดตั้งเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return 24 Hours Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:02 by Pichaiyut_Suwi…

การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีหน้าที่ให้บริการสื่อสารสนเทศด้านต่างๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลาย  และมีพื้นที่ให้บริการสำหรับการเรียนรู้  รวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆ รวมถึงสิ่งบันเทิงเพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย  ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีห้องบริการจัดฉายภาพยนตร์เรียกว่า มินิเธียเตอร์ (Mini theater) ซึ่งได้ติดตั้งระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการใช้งานประชุม สัมมนา และจัดฉายภาพยนตร์  เป็นต้น 

noi
Posted on Wed, 08/17/2022 - 18:22 by Chunnatta_Sanohsot

การใช้ WU App ผ่านประตูเข้า-ออก Flap Gate

    อธิบายขั้นตอนการใช้ WU App หรือ “WU Smart Life Application” ผ่านประตูเข้า-ออก Flap Gate ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์ สไตล์ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายและคล่องตัว เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น

Posted on Wed, 01/26/2022 - 10:19 by Preecha_Rusmee

การตรวจสอบหนี้สินและลบระเบียนสมาชิกห้องสมุดในระบบ WALAI AutoLib : กรณีพนักงานพ้นสภาพสมาชิก

คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหนี้สินและภาระผูกพันของสมาชิกห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib กรณีพนักงานพ้นสภาพการเป็นสมาชิก เช่น ลาออก หมดสัญญาว่าจ้าง และเสียชีวิต เป็นต้น เนื้อหาในคู่มือจะครอบคลุมกระบวนการทำงานในการตรวจสอบรายชื่อพนักงานพ้นสภาพฯ จากระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)  วิธีการตรวจสอบรายการหนี้สินและภาระผูกพันอื่นๆ (หนังสือหรือค่าปรับค้างจ่าย) รวมถึงวิธีการลบระเบียนสมาชิกพ้นสภาพในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เป็นต้น

2

Posted on Thu, 01/27/2022 - 09:16 by Suwat_Kertmanee

คู่มือการจัดเก็บและจัดชั้นหนังสือ

ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมากกว่า 200,000 เล่ม มีการใช้บริการโดยหยิบออกจากชั้นวางหรือถูกยืมออกและนำกลับมาส่งคืนอยู่ตลอดเวลา การจัดเก็บและจัดชั้นหนังสือจึงมีขั้นตอน วิธีการ และการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจัดทำเป็นคู่มือฉบับนี้เพื่อให้การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1

 

Posted on Thu, 01/27/2022 - 10:32 by Nittaya_Thongpana

การชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งผ่าน e-Banking

     การชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งผ่าน e-Banking เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ในการรณรงค์งดการใช้เงินสด และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความรวดเร็ว มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าปรับของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อนำส่งรายงานสรุปการชำระค่าปรับฯ ไปยังส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างสมบูรณ์

1

 

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:15 by Preecha_Rusmee

การสร้างระเบียนข้อมูลสมาชิกใหม่ประเภทบุคลากรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

              อธิบายขั้นตอนการสร้างระเบียนข้อมูลสมาชิกใหม่ประเภทบุคลากร (พนักงาน-อาจารย์) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เพื่อให้บุคลากรใหม่ที่มาติดต่อห้องสมุดสามารถใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ทันทีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ บุคลากรใหม่ดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการรายงานตัวและมีสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีรายชื่อและข้อมูลบุคคลปรากฏในระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

3

 

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:52 by Suwat_Kertmanee

การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

         งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการผู้ใช้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ด้วยเพราะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้ใช้โดยตรง ซึ่งงานนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้มาใช้ห้องสมุดมากขึ้นและหวนกลับมาใช้อีก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในทางอ้อมอีกด้านหนึ่ง

5

 

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:12 by Nittaya_Thongpana

การสรุปค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งด้วยระบบ WALAI Report Generator

     อธิบายขั้นตอนการสรุปรายงานค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งประจำวันจากระบบ WALAI Report Generator และการนำเงินสดที่ได้จากค่าปรับฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมส่งหลักฐานการรับชำระค่าปรับทั้งหมดให้กับส่วนการเงินและบัญชีตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

33

 

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:51 by Chunnatta_Sanohsot

การให้บริการห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (บรรณปัญญา) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

     อธิบายขั้นตอนการให้บริการห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (บรรณปัญญา) ด้วยระบบจองออนไลน์ที่พัฒนาโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรใช้สำหรับทำงานกลุ่ม ประชุม ทบทวนบทเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

cover

Back to Top