การแนะนำการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return 24 Hours Service)

Posted on Mon, 04/25/2022 - 11:50 by Chunnatta_Sanohsot

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนบริการด้านต่างๆให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ซึ่งช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศไม่ทันตามกำหนดส่ง ทางห้องสมุดจึงเล็งเห็นความสำคัญการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศช่วงนอกเวลาทำการ จึงได้ติดตั้งเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return 24 Hours Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

ระบุประเภทงาน
Back to Top