ห้องเรียนอัจฉริยะ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Wirat_Chimsud

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้อง Smart Classroom ระดับ Basic อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รูป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     1. ตรวจสอบการจองห้องเรียนจาก เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา ces.wu.ac.th แล้วกดเลือก รวม Link หลังจากนั้นให้เลือก

ระบบการจองห้องบรรยายอาคารเรียนรวม  ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์บริการการศึกษา

       รูป    

      รูป 

     รูป

     2. เปิดเบรคเกอร์ตู้ควบคุม ที่อยู่ด้านหน้าห้องเรียนเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียน ให้อยู่ในสถานะ ON โดยสังเกตจากไฟแสดงสถานะในตู้ควบคุมจะเป็นสีน้ำเงินและพัดลมระบายอากาศด้านบนตู้ควบคุมจะทำงาน

      รูป     รูป     รูป

     3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่อยู่บนโต๊ะด้านหน้าห้องไปกดสวิตช์ ไฟสถานะจะติดสว่างเป็นสีขาวหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดสว่างพร้อมทำงาน หากไฟสถานะไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมที่จะทำงาน ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่เข้าเครื่องและสายสัญญาณที่ต่อเข้าเครื่อง

      รูป   รูป    รูป

     4. เปิดเครื่องฉายภาพสามมิติ ที่อยู่บนโต๊ะด้านหน้าห้อง โดยกดปุ่มสีแดงค้างไว้ 3 วินาที สังเกตไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าเครื่องทำงานปกติ 

         รูป     รูป

       5. เปิดเครื่องฉายภาพ โดยการกดปุ่ม ON ที่อยู่บนโต๊ะหน้าห้อง ไฟสถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว สังเกตตรงเครื่องฉายภาพ ที่ติดตั้งอยู่บนฝ้าบริเวณตรงกลางห้องจะมีแสงสว่างออกมา หากไม่มีแสงสว่างออกมาแสดงว่าเครื่องไม่ทำงานให้ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 

Posted on Thu, 05/05/2022 - 09:34 by Kaitisak_Biraham

คู่มือการใช้งานห้อง Smart Classroom อาคาร ST

99อาคาร ST ใช้ในการเรียนการสอนและประชุม อบรม สัมนา ซึ่งมีห้องทั้งหมด 72 ห้อง

Back to Top