โสตทัศนูปกรณ์

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:15 by Kaitisak_Biraham

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องบรรยาย 300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองห้องเรียน จากเว็บศูนย์บริการการศึกษา

    เลือกเมนู รวม Links  เลือก ระบบการจองห้องบรรยายอาคารเรียนรวม

 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้งานระบุในระบบ และอาจจะสอบถามความชัดเจนเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ หากผู้ใช้งานไม่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน

3. เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้า ที่สวิตช์ Main Breaker ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โต๊ะผู้สอนด้านขวาของเวที ให้อยู่ตำแหน่ง ON

                                               รูป

4. กดปุ่ม Power เครื่องสำรองไฟ (UPS)

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม power ซึ่่งอยู่ด้านล่างของโต๊ะผู้สอน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบว่าไฟฟ้าทำงานหรือไม่  

 รูป    รูป

6. เปิดเครื่องฉายสามมิติ ซึ่งอยู่บนโต๊ะผู้สอน  ให้อยู่สถานะ ON หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสาย AC 

                         รูป

7. เปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) โดยการกดปุ่ม ON ที่รีโมต โดยให้รีโมตชี้ไปที่ตำแหน่งของเครื่อง หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณภาพ  และตรวจสอบสาย AC ของระบบไฟฟ้า

                     รูป

8. เมื่อภาพปรากฎบนจอ แสดงว่าระบบภาพใช้งานได้ปกติ

รูป

9. กดปุ่ม Power พรีแอมป์ 

10. ตรวจสอบระบบเสียง 
      โดยการตรวจสอบไมโครโฟนว่าระบบเสียงทำงานหรือไม่  หากไม่ทำงานให้ตรวจสอบสวิทช์ให้อยู่สถานะ ON  พร้อมกับตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ต่อกับไมโครโฟนว่าปกติหรือไม่ หากระบบเสียงไม่ทำงาน ให้ติดต่่อช่างเทคนิคประจำอาคาร

11. ควบคุมการใช้งาน ขณะดำเนินกิจกรรมในห้องบรรยาย หากมีการขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visual)  Notebook ให้ติดตั้งเพิ่มเติมตามลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ 

12. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน  ให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด โดยเรียงจากการปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) เครื่องคอมพิวเตอร์ เบรคเกอร์ไฟฟ้า       

หมายเหตุ : หากไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ขณะใช้งานได้  ให้ติดต่อนายช่างเทคนิคประจำอาคาร (คุณเกียรติศักดิ์  ใบระเหม โทร. 0843060699)

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:27 by Nattapol_Jantana

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

Nattapol.drawio

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมจาก intranet

    1.1 เลือกเมนู e-Booking หรือ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

 

1.5

     1.2 เข้าสู่ Dashboard ของระบบ e-booking

     1.3 เลือกเมนู "รายการจองห้อง"

     1.4 เลือกวันที่ อาคาร ห้องที่ต้องการตรวจสอบการจองห้อง 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้งานระบุในระบบ หากผู้ใช้งานไม่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ชัดเจน อาจจะสอบถามความชัดเจนเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ

3. เปิดเบรคเกอร์ ที่สวิตช์ Main Breaker ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ด้านหลังของห้องประชุม  โดยให้เบรคเกอร์ อยู่ตำแหน่ง ON  จนกระทั่งมีไฟแสดงสถานะการทำงาน เป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงสถานะปรากฎ ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบที่เต้ารับแล้วหรือไม่

      1                                         

4. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่่งอยู่บนโต๊ะวิทยากรหรือผู้สอน ติดตั้งอยู่บนเวทีด้านหน้าห้องประชุม โดยกดปุ่ม power ให้สังเกตไฟแสดงสถานะการทำงาน หากไฟแสดงสถานะปรากฎขึ้น แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงให้ตรวจสอบว่าสายไฟ AC ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าได้เสียบปลั๊กที่เต้ารับแล้วหรือไม่ 

    2           3                            

5. เปิดเครื่องฉาย (Projector) โดยการกดปุ่ม ON ที่รีโมต โดยให้รีโมตชี้ไปที่เครื่อง เมื่อภาพปรากฎบนจอ แสดงว่าระบบภาพใช้งานได้ปกติ  หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสายสัญญาณภาพว่าอยู่สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

4

6. ตรวจสอบไมโครโฟนว่าระบบเสียงทำงานหรือไม่  หากไม่ทำงานให้ตรวจสอบสวิทช์ให้อยู่สถานะ ON  พร้อมกับตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ต่อกับไมโครโฟนว่าปกติหรือไม่ 

7. หากมีการขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม หรือมีการแบ่งห้องประชุม เป็นห้องประชุม 2 ห้อง เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visual)  Notebook ให้ติดตั้งเพิ่มเติมตามลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ หรือจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจำนวนของห้องประชุม

8. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน  ให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด โดยเรียงจากการปิดเครื่องฉายภาพ (Projector)  เครื่องคอมพิวเตอร์ เบรคเกอร์       

     หากไม่สามารถแก้ไขอุุปกรณ์ขณะใช้งานได้  ให้ติดต่อนายช่างเทคนิคประจำอาคาร (ณัฐพล  จันทนา 0842415399)

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:28 by Pongsuwan_Kaewthong

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการสาธิตพยาบาล

ผังงาน

คลิปแนะนำขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการสาธิตพยาบาล

1. รับเรื่องการขอใช้บริการห้องจากนักวิทยาศาสตร์พร้อมรายละเอียด จากบันทึกข้อความผ่านระบบ DOMS  

1

 

2. เตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ตามที่ได้รับการประสานงาน

3. เปิดระบบไฟฟ้า

3.1 เปิดสวิตช์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่จัดวางอยู่ด้านขวามือของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ โดยการกดปุ่มพร้อมกัน 2 ปุ่ม (ภาพ 3.1.1) ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งมีเสียงเตือน 1 ครั้ง ปรากฏไฟสีเขียวพร้อมทำงาน (ภาพ 3.1.2) หากไฟสีเขียวไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องสำรองไฟซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น 

   1  1

                                      (ภาพ 3.1.1)                                                                               (ภาพ 3.1.2)

3.2 เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบไฟฟ้าให้ครบทั้ง 4 ตัว ซึ่งอยู่ขวามือตู้ควบคุม (ภาพ 3.2)

1  

                                           (ภาพ 3.2)

3.3 เปิดสวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลักในตู้ควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ON  (ภาพ 3.3.1) ไฟแสดงสถานะการทำงานโดยสังเกตุตัวเลขระดับแรงดันให้อยู่ที่ 220 - 230 V  แสดงว่าระบบไฟฟ้าพร้อมทำงาน (ภาพ 3.3.2) หากไฟแสดงสถานะ 220 - 230 V ไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังสวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลักซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น 

              1                                    1

                                                  (ภาพ 3.3.1)                                                                                       (ภาพ 3.3.2)

4. เปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์  

4.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (ภาพ 4.1.1) เปิดจอคอมพิวเตอร์ (ภาพ 4.1.2) ที่โต๊ะบรรยาย ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินปรากฏแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน หากไฟสีน้ำเงินไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมทำงาน ให้ตรวจสอบสายไฟ AC ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์และหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กไฟไม่แน่น 

Posted on Tue, 04/19/2022 - 09:06 by Anurak_Khongkit

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

โฟร์ชาร์จ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบรายการจองห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

           1.1 ให้เข้าสู่เว็บไซต์  e-Booking  จาก https:// ebooking.wu.ac.th/

           1.2 เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบจองห้องประชุม (หมายเลข 1) 

           1.3 กรอก User name และ Password ของ E-mail มหาวิทยาลัย (หมายเลข 2)

โฟร์ชาร์จ

              1.4 ปรากฎหน้ารายละเอียด  เลือกเมนู "รายงานการจองห้อง" (หมายเลข 1)

โฟร์ชาร์จ

               1.5 เลือกวัน เดือน ปีที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกชื่ออาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (หมายเลข 2) เลือกชื่อห้องเป็น ห้องระเบียงบรรณ 1 (หมายเลข 3)  กดค้นหา (หมายเลข 4)  รายงานการจองจะแสดงผลทั้งหมดที่เลือก 

โฟร์ชาร์จ

 

2. เปิดห้องระเบียงบรรณ 1  

ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะไปเบิกกุญแจที่เคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมุดชั้น 1 และสามารถเปิดห้องประชุมได้ตามเวลาที่มีการจอง

 

3. ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้

          3.1 เปิดเครื่องสำรองไฟ ที่อยู่ในห้องประชุม โดยกดปุ่มตรงกลางกับปุ่ม ON พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง 

001

          3.2 เปิดสวิตซ์เบรกเกอร์ขึ้นตำแหน่ง ON 

001

          3.3 เปิดสวิตซ์เครื่องจ่ายไฟและเครื่องขยายเสียงไปตำแหน่ง ON ดังรูปที่ 1 และ 2

001

          3.4 ขึ้นระดับเสียงตัวควบคุมหลักไปตำแหน่ง 0 เท่านั้น เพื่อรักษาคุณภาพเสียงที่ดี

001

          3.5 ขึ้นระดับเสียงคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมการใช้งาน

001

          3.6 ขึ้นระดับเสียงไมโครโฟนตามความเหมาะสมการใช้งาน

001

          3.7 เปิดปุ่ม ON ที่รีโมท 1 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเครื่องฉายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ และวิธีการปิด กดปุ่ม ON 2 ครั้ง เพื่อรอให้พัดลมดับสนิทในตัวเครื่อง แล้วทำการปิดเบรกเกอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องฉายสัญญาณภาพ

Posted on Wed, 05/25/2022 - 15:31 by Benja_Puripongsatorn

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

flowchart2

 

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

 

ก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่อในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

001

 

002

 

023

 

003

 

 

ขันตอนการเปิดการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

005

 

006

 

007

 

008009010

 

011012013

 

014014015

 

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:10 by Mesa_Sintobtong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ด้วยระบบ
"ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา"

              1

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิด Browser กรอกที่อยู่เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา https://library.wu.ac.th/

ภาพที่ 1

2. เลือกเมนู Media Sevice และเลือก บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์  

ภาพที่ 2

3. หน้า Media Services คลิกเลือกเมนู ขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ภาพที่ 3

4. หน้าระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4

5. กรอกชื่อ และรหัสผ่าน เพื่่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกตกลง

ภาพที่ 5

6. หน้าต้อนรับ แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน  เลือกแถบ ยืมพัสดุ แล้วคลิก บันทึกขอยืมพัสดุ

ภาพที่ 6

7. เข้าสู่หน้า บันทึกขอยืมพัสดุ กรอกรายละเอียดการขอยืม ตามแบบที่กำหนด  แล้วเลือกพัสดุที่ต้องการใช้  (หมายเลข 7.1)

ภาพที่ 7

8. เลือกพัสดุที่ต้องการใช้งาน จาก ประเภทพัสดุทั้งหมด หรือค้นจากคำค้น/ชื่อพัสดุ แล้วคลิกเลือกรายการที่ต้องการ (หมายเลข 8.1)

ภาพที่ 8

 

9. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ  เป็นหน้าสำหรับการตรวจสอบสถานะของพัสดุที่มีการในระบบเพื่อขอยืมใช้งาน

ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หัวหน้างาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาการอนุมัติการยืมพัสดุ โดยจะมีการตรวจสอบรายการพัสดุทุกวันทำการ ในเวลา 9.00 น.

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ยืม พิจารณาจากความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะต้องเป็นอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น แต่อนุโลมให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือมีผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์ยืมได้ และพัสดุไม่มีสถานะการยืม และพร้อมใช้งาน

ภาพที่ 9

10. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ หากรายการพัสดุได้รับอนุมัติให้ยืมได้  สถานะจะเป็น อนุมัติ (หมายเลข 10) และผู้ขอยืมคลิกดูรายละเอียดของพัสดุที่ืมได้ (หมายเลข 10.1)

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Anurak_Khongkit

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

 

Vol1

 

คลิปแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบรายการจองห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

           1.1 ให้เข้าสู่เว็บไซต์  e-Booking  จาก https:// ebooking.wu.ac.th/

           1.2 เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบจองห้องประชุม (หมายเลข 1) 

           1.3 กรอก User name และ Password ของ E-mail มหาวิทยาลัย (หมายเลข 2)

https://ebooking.wu.ac.th/

             1.4 ปรากฎหน้ารายละเอียด  เลือกเมนู "รายงานการจองห้อง" (หมายเลข 1) 

รายการจองห้อง

           1.5 เลือกวัน เดือน ปีที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกชื่่ออาคารสหกิจศึกษา (หมายเลข 2) เลือกชื่อห้องเป็น ห้องประชุมเขาหลวง 75 ที่นั่ง (หมายเลข 3)  กดค้นหา (หมายเลข 4)  รายงานการจองจะแสดงผลทั้งหมดที่เลือก 

รายการจองห้อง1

2. เปิดห้องประชุมเขาหลวง  

    ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ถือกุญแจ และสามารถเปิดห้องประชุมได้ตามเวลาที่มีการจอง

3. ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้

     3.1 เปิดเครื่องสำรองไฟ ที่อยู่ในห้องควบคุมของช่างประจำอาคาร โดยกดปุ่มตรงกลางกับปุ่ม ON พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง 

เคื่องสำรองไฟ

     3.2 เปิดเบรกเกอร์หลัก (หมายเลข 1) และเบรกเกอร์ย่อย (หมายเลข 2) ให้อยู่ในตำแหน่ง ON รอให้ไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวงแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน และปิดประตูตู้แร็ค

เบรกเกอร์หลักและย่อย

      3.3 เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบทั้งหมดซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเปิดระบบไฟในห้องประชุมเขาหลวง  โดยให้เบรคเกอร์อยู่ตำแหน่ง ON

เบรกเกอร์ในห้อง

     3.4 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม power ซึ่งอยู่ใต้โต๊ะผู้บรรยาย จนมีไฟแสดงสถานะการทำงาน และ รอจนระบบวินโดว์พร้อมใช้งาน  แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ 

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

     3.5 เปิดหน้าจอทีวี จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวามือของห้องประชุม โดยใช้รีโมทคอลโทรลกดปุ่มเปิด โลโก้ทีวีปรากฎ  แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Kraison_Kaewoudom

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 100 ที่นั่ง อาคารวิชาการ

1

คลิปแนะนำขั้นตอนการใช้งาน

 

 

        ห้องประชุม 100 ที่นั่งโสตทัศนูปกรณ์อยู่ขวามือของเวที                                                                           

1.0

1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมจาก intranet เลือก e-Booking หรือ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

1.1

     1.1 เข้าสู่ Dashboard ของระบบ e-ฺBooking

     1.2 เลือกเมนู "รายการจองห้อง"

     1.3 เลือกวันที่ อาคาร ห้องที่ต้องการตรวจสอบการจองห้อง 

1.2

        1.4 เลือกเมนู รายงานการจองห้อง

1.3

2.จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่มีการขอใช้ในระบบหากมีการเพิ่มเติม และอาจจะมีสอบถามความชัดเจนของการใช้งานหากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

3. เปิดห้องประชุมที่มีการจอง

4. เปิดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้อยู่ในสถานะ ON ใดยกด ON และปุ่มตรงกลางพร้อมกัน โดยกดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงเตือน แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่ได้ยินเสียงเตือนให้ตรวจ ระบบไฟฟ้าในห้องประชุมจนสามารถทำงานได้ตามปกติ

4

5. เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าที่สวิตช์ Main Breaker เพื่อเปิดระบบทั้งหมดซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์โดยให้เบรคเกอร์อยู่ตำแหน่ง ON

5

6. เปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าตัวที่สองที่เครื่องซีเควนปลั๊กอยู่ในตู้ควบคุม ให้อยู่ตำแหน่ง ON  และกดสวิตช์หมายเลข 6.1 ให้อยู่ตำแหน่ง ON และไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวงแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน หากไฟ LED สีเขียวไม่ติดหรือติดไปครบแสดงว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อ 7 และข้อ 8 อีกครั้ง

6

7. เปิดสวิตช์ตัวรับไมโครโฟนไร้สายในตู้ควบคุมให้อยู่ตำแหน่ง ON  และกดสวิตช์หมายเลข 7 และหมายเลข 7.1 ให้อยู่ตำแหน่ง ON หลังจากนั้นไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวง แสดงว่าระบบพร้อมทำงานหากไฟ LED สีเขียวไม่ติดหรือติดไปครบแสดงว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อ 5 และข้อ 6 อีกครั้ง 

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:29 by Pichai_Poonsawat

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ผังงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/Shine-EX%20%282%29.jpg

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ช่วงระยะวลาในการดำเนินการ ทั้งการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน รวบรวมเอกสารของบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำเอกสารคำของบประมาณ ส่งเรื่องไปส่วนแผนงานและนโยบาย 
ตัวอย่างเช่น ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จะต้องเริ่มดำเนินการทำเอกสารตั้งเรื่องของบประมาณ ช่วงกลางปี 2564 ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564 และส่งไปรวบรวมทีส่วนแผนงานและนโยบายฯ จะต้องรอพิจรณาการจัดสรรจากรัฐบาลในช่วงเดือนกันยายน 2565 หากได้รับงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงของปีงบประมาณปี 2566

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

1. แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์สื่อโสตฯทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 2 .ส่วนแผนงานและนโยบาย  ออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆให้จัดทำงบประมาณประจำปี หน่วยงานที่ได้รับแจ้งต้องสำรวจครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม หรือครุภัณฑ์โสตทัศนอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี    

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับแจ้งทางเอกสาร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากส่วนแผนงานและนโยบาย ศูนย์บรรณสารฯ ออกหนังสือ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้จัดทำแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ส่งมายังศูนย์บรรณสารฯ ถายในระยะเวลาที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

4. หน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับเอกสาร  แจ้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากส่วนแผนงานและนโยบาย หรือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถจัดประชุมทำงบประมาณรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามแผนความต้องการ เหตุผล และความจำเป็น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

5  เมื่อครบกำหนดเวลา ส่งเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ทำหนังสื่อแจ้งเวียน หลังจากนั้นทำการรวบรวมเอกสารคำของบประมาณ จากหน่วยงานทั้งหมดที่ส่งมา

6. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรวจสอบเอกสารขอตั้งงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆที่งส่งมา 

7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารคำของบประมาณ ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
    1. กรณีที่เอกสารคำของบประมาณมีความถูกต้อง  จะจัดทำงบประมาณต่อไป
    2. กรณีเอกสารคำของบประมาณไม่ถูกต้อง แจ้งให้หน่วยงานกลับไปแก้ไข

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:29 by Benja_Puripongsatorn

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองใช้ห้องประชุมศรีธรรมราช

โดยผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา ces.wu.ac.th เลือกดู ตารางการใช้ห้อง

เลือกห้อง AD3401 :  ห้องประชุมศรีธรรมราช (266ที่นั่ง) เพื่อตรวจสอบรายการจอง

หมายเหตุ : กรณีตารางจองห้องไม่ขึ้นหรือติดปัญหาต่างๆให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาได้ที่ 0755473106-8

2. เปิดสวิตช์ไฟส่องสว่างในห้องทุกตัว และเปิดเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ในห้องควบคุม ห้องควบคุมจะอยู่ด้านหลังห้องประชุม

3. เปิดระบบไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม

3.1 เปิดเบรคเกอร์ ที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ให้อยู่ในตำแหน่ง ON เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง (ตู้ CONTROL)

3.2 เปิดเครื่องสํารองไฟ ที่วางอยู่ข้างตู้ CONTROL โดยกดปุ่ม ON ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีแล้วปล่อย จนเครื่องทำงานโดยสังเกตจากตัวเลข 220Vac ปรากฎที่หน้าจอ

Back to Top