โสตทัศนูปกรณ์

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:10 by Mesa_Sintobtong

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ด้วยระบบ
"ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา"

              1

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิด Browser กรอกที่อยู่เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา https://library.wu.ac.th/

ภาพที่ 1

2. เลือกเมนู Media Sevice และเลือก บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์  

ภาพที่ 2

3. หน้า Media Services คลิกเลือกเมนู ขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ภาพที่ 3

4. หน้าระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4

5. กรอกชื่อ และรหัสผ่าน เพื่่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกตกลง

ภาพที่ 5

6. หน้าต้อนรับ แสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน  เลือกแถบ ยืมพัสดุ แล้วคลิก บันทึกขอยืมพัสดุ

ภาพที่ 6

7. เข้าสู่หน้า บันทึกขอยืมพัสดุ กรอกรายละเอียดการขอยืม ตามแบบที่กำหนด  แล้วเลือกพัสดุที่ต้องการใช้  (หมายเลข 7.1)

ภาพที่ 7

8. เลือกพัสดุที่ต้องการใช้งาน จาก ประเภทพัสดุทั้งหมด หรือค้นจากคำค้น/ชื่อพัสดุ แล้วคลิกเลือกรายการที่ต้องการ (หมายเลข 8.1)

ภาพที่ 8

 

9. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ  เป็นหน้าสำหรับการตรวจสอบสถานะของพัสดุที่มีการในระบบเพื่อขอยืมใช้งาน

ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หัวหน้างาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาการอนุมัติการยืมพัสดุ โดยจะมีการตรวจสอบรายการพัสดุทุกวันทำการ ในเวลา 9.00 น.

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ยืม พิจารณาจากความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะต้องเป็นอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น แต่อนุโลมให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือมีผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์ยืมได้ และพัสดุไม่มีสถานะการยืม และพร้อมใช้งาน

ภาพที่ 9

10. หน้าตรวจสอบสถานะ ขอยืมพัสดุ หากรายการพัสดุได้รับอนุมัติให้ยืมได้  สถานะจะเป็น อนุมัติ (หมายเลข 10) และผู้ขอยืมคลิกดูรายละเอียดของพัสดุที่ืมได้ (หมายเลข 10.1)

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Anurak_Khongkit

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

 

Vol1

 

คลิปแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบรายการจองห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

           1.1 ให้เข้าสู่เว็บไซต์  e-Booking  จาก https:// ebooking.wu.ac.th/

           1.2 เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบจองห้องประชุม (หมายเลข 1) 

           1.3 กรอก User name และ Password ของ E-mail มหาวิทยาลัย (หมายเลข 2)

https://ebooking.wu.ac.th/

             1.4 ปรากฎหน้ารายละเอียด  เลือกเมนู "รายงานการจองห้อง" (หมายเลข 1) 

รายการจองห้อง

           1.5 เลือกวัน เดือน ปีที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกชื่่ออาคารสหกิจศึกษา (หมายเลข 2) เลือกชื่อห้องเป็น ห้องประชุมเขาหลวง 75 ที่นั่ง (หมายเลข 3)  กดค้นหา (หมายเลข 4)  รายงานการจองจะแสดงผลทั้งหมดที่เลือก 

รายการจองห้อง1

2. เปิดห้องประชุมเขาหลวง  

    ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ถือกุญแจ และสามารถเปิดห้องประชุมได้ตามเวลาที่มีการจอง

3. ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้

     3.1 เปิดเครื่องสำรองไฟ ที่อยู่ในห้องควบคุมของช่างประจำอาคาร โดยกดปุ่มตรงกลางกับปุ่ม ON พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง 

เคื่องสำรองไฟ

     3.2 เปิดเบรกเกอร์หลัก (หมายเลข 1) และเบรกเกอร์ย่อย (หมายเลข 2) ให้อยู่ในตำแหน่ง ON รอให้ไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวงแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน และปิดประตูตู้แร็ค

เบรกเกอร์หลักและย่อย

      3.3 เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบทั้งหมดซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเปิดระบบไฟในห้องประชุมเขาหลวง  โดยให้เบรคเกอร์อยู่ตำแหน่ง ON

เบรกเกอร์ในห้อง

     3.4 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม power ซึ่งอยู่ใต้โต๊ะผู้บรรยาย จนมีไฟแสดงสถานะการทำงาน และ รอจนระบบวินโดว์พร้อมใช้งาน  แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ 

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

     3.5 เปิดหน้าจอทีวี จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวามือของห้องประชุม โดยใช้รีโมทคอลโทรลกดปุ่มเปิด โลโก้ทีวีปรากฎ  แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Kraison_Kaewoudom

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 100 ที่นั่ง อาคารวิชาการ

1

คลิปแนะนำขั้นตอนการใช้งาน

 

 

        ห้องประชุม 100 ที่นั่งโสตทัศนูปกรณ์อยู่ขวามือของเวที                                                                           

1.0

1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมจาก intranet เลือก e-Booking หรือ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

1.1

     1.1 เข้าสู่ Dashboard ของระบบ e-ฺBooking

     1.2 เลือกเมนู "รายการจองห้อง"

     1.3 เลือกวันที่ อาคาร ห้องที่ต้องการตรวจสอบการจองห้อง 

1.2

        1.4 เลือกเมนู รายงานการจองห้อง

1.3

2.จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่มีการขอใช้ในระบบหากมีการเพิ่มเติม และอาจจะมีสอบถามความชัดเจนของการใช้งานหากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

3. เปิดห้องประชุมที่มีการจอง

4. เปิดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้อยู่ในสถานะ ON ใดยกด ON และปุ่มตรงกลางพร้อมกัน โดยกดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงเตือน แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่ได้ยินเสียงเตือนให้ตรวจ ระบบไฟฟ้าในห้องประชุมจนสามารถทำงานได้ตามปกติ

4

5. เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าที่สวิตช์ Main Breaker เพื่อเปิดระบบทั้งหมดซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์โดยให้เบรคเกอร์อยู่ตำแหน่ง ON

5

6. เปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าตัวที่สองที่เครื่องซีเควนปลั๊กอยู่ในตู้ควบคุม ให้อยู่ตำแหน่ง ON  และกดสวิตช์หมายเลข 6.1 ให้อยู่ตำแหน่ง ON และไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวงแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน หากไฟ LED สีเขียวไม่ติดหรือติดไปครบแสดงว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อ 7 และข้อ 8 อีกครั้ง

6

7. เปิดสวิตช์ตัวรับไมโครโฟนไร้สายในตู้ควบคุมให้อยู่ตำแหน่ง ON  และกดสวิตช์หมายเลข 7 และหมายเลข 7.1 ให้อยู่ตำแหน่ง ON หลังจากนั้นไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวง แสดงว่าระบบพร้อมทำงานหากไฟ LED สีเขียวไม่ติดหรือติดไปครบแสดงว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อ 5 และข้อ 6 อีกครั้ง 

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:29 by Pichai_Poonsawat

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ผังงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/Shine-EX%20%282%29.jpg

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ช่วงระยะวลาในการดำเนินการ ทั้งการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน รวบรวมเอกสารของบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำเอกสารคำของบประมาณ ส่งเรื่องไปส่วนแผนงานและนโยบาย 
ตัวอย่างเช่น ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จะต้องเริ่มดำเนินการทำเอกสารตั้งเรื่องของบประมาณ ช่วงกลางปี 2564 ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564 และส่งไปรวบรวมทีส่วนแผนงานและนโยบายฯ จะต้องรอพิจรณาการจัดสรรจากรัฐบาลในช่วงเดือนกันยายน 2565 หากได้รับงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงของปีงบประมาณปี 2566

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

1. แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์สื่อโสตฯทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 2 .ส่วนแผนงานและนโยบาย  ออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆให้จัดทำงบประมาณประจำปี หน่วยงานที่ได้รับแจ้งต้องสำรวจครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม หรือครุภัณฑ์โสตทัศนอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี    

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับแจ้งทางเอกสาร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากส่วนแผนงานและนโยบาย ศูนย์บรรณสารฯ ออกหนังสือ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้จัดทำแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ส่งมายังศูนย์บรรณสารฯ ถายในระยะเวลาที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

4. หน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับเอกสาร  แจ้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากส่วนแผนงานและนโยบาย หรือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถจัดประชุมทำงบประมาณรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามแผนความต้องการ เหตุผล และความจำเป็น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

5  เมื่อครบกำหนดเวลา ส่งเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ทำหนังสื่อแจ้งเวียน หลังจากนั้นทำการรวบรวมเอกสารคำของบประมาณ จากหน่วยงานทั้งหมดที่ส่งมา

6. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรวจสอบเอกสารขอตั้งงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆที่งส่งมา 

7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารคำของบประมาณ ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
    1. กรณีที่เอกสารคำของบประมาณมีความถูกต้อง  จะจัดทำงบประมาณต่อไป
    2. กรณีเอกสารคำของบประมาณไม่ถูกต้อง แจ้งให้หน่วยงานกลับไปแก้ไข

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:29 by Benja_Puripongsatorn

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองใช้ห้องประชุมศรีธรรมราช

โดยผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา ces.wu.ac.th เลือกดู ตารางการใช้ห้อง

เลือกห้อง AD3401 :  ห้องประชุมศรีธรรมราช (266ที่นั่ง) เพื่อตรวจสอบรายการจอง

หมายเหตุ : กรณีตารางจองห้องไม่ขึ้นหรือติดปัญหาต่างๆให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาได้ที่ 0755473106-8

2. เปิดสวิตช์ไฟส่องสว่างในห้องทุกตัว และเปิดเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ในห้องควบคุม ห้องควบคุมจะอยู่ด้านหลังห้องประชุม

3. เปิดระบบไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม

3.1 เปิดเบรคเกอร์ ที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ให้อยู่ในตำแหน่ง ON เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง (ตู้ CONTROL)

3.2 เปิดเครื่องสํารองไฟ ที่วางอยู่ข้างตู้ CONTROL โดยกดปุ่ม ON ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีแล้วปล่อย จนเครื่องทำงานโดยสังเกตจากตัวเลข 220Vac ปรากฎที่หน้าจอ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Thanachai_Kumsamarn

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ผังงาน ห้องโมคลาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

ขั้นตอนการเปิดอุปกรณ์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมจาก intranet

     1.1 เลือกเมนู e-Booking หรือ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

01

     1.2 เข้าสู่ Dashboard ของระบบ e-booking

     1.3 เลือกเมนู "รายการจองห้อง"

     1.4 เลือกวันที่ อาคาร ห้องที่ต้องการตรวจสอบการจองห้อง 

02

2. เปิดห้องควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเตรียมเปิดอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการประชุม หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

9.4

3. เปิดเบรคเกอร์ที่อยู่มุมขวาล่างของตู้ควบคุมไฟ ซี่งเป็นตู้ควบคุมระบบไฟในห้องคอนโทรล ให้อยู่ตำแหน่ง ON จนกระทั่งมีไฟแสดงสถานะการทำงาน เป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงสถานะปรากฎ ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบที่เต้ารับแล้วหรือไม่

03

 

4. เปิดระบบเสียง โดยการปิดเครื่องขยายเสียงเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นให้เปิดอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ไมโครโฟน ไมโครโฟนสำหรับชุด ประชุม และทดสอบว่าอุปกรณ์ทำงานปกติหรือไม่  โดยการตรวจสอบไมโครโฟนทุกตัวที่ต้องใช้งาน

004

5.หลังจากนั้นเปิดเครื่องสำรองไฟ (UPS) เเละเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดวางอยู่ข้างโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมโมคลาน  โดยกดปุ่ม power ให้สังเกตไฟแสดงสถานะการทำงาน หากไฟแสดงสถานะปรากฎขึ้น แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงให้ตรวจสอบว่าสายไฟ AC ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าได้เสียบปลั๊กที่เต้ารับแล้วหรือไม่ 

58585

 

9898

6. เปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) โดยการกดปุ่มสีน้ำเงินที่รีโมท 1 ครั้ง และชี้ไปยังเครื่อง เพื่อเปิดอุปกรณ์  เมื่อภาพปรากฎบนจอ แสดงว่าระบบภาพใช้งานได้ปกติ

9999

7. ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระหว่างการใช้งานห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร จนเสร็จสิ้นการใช้งาน

   

ขั้นตอนการปิดอุปกรณ์หลังเสร็จสิ้นการใช้งานห้องประชุม

     1.  ปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) โดยการกดปุ่มสีน้ำเงินที่รีโมท 2 ครั้ง และชี้ไปยังเครื่อง เพื่อปิด (Projector)  เมื่อภาพที่ปรากฎบนจอดับ แสดงว่าเครื่องฉายภาพ (Projector) ปิดเครื่องเเล้ว

777                               

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Wirat_Chimsud

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้อง Smart Classroom ระดับ Basic อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รูป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     1. ตรวจสอบการจองห้องเรียนจาก เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา ces.wu.ac.th แล้วกดเลือก รวม Link หลังจากนั้นให้เลือก

ระบบการจองห้องบรรยายอาคารเรียนรวม  ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์บริการการศึกษา

       รูป    

      รูป 

     รูป

     2. เปิดเบรคเกอร์ตู้ควบคุม ที่อยู่ด้านหน้าห้องเรียนเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียน ให้อยู่ในสถานะ ON โดยสังเกตจากไฟแสดงสถานะในตู้ควบคุมจะเป็นสีน้ำเงินและพัดลมระบายอากาศด้านบนตู้ควบคุมจะทำงาน

      รูป     รูป     รูป

     3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่อยู่บนโต๊ะด้านหน้าห้องไปกดสวิตช์ ไฟสถานะจะติดสว่างเป็นสีขาวหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดสว่างพร้อมทำงาน หากไฟสถานะไม่ปรากฏแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมที่จะทำงาน ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่เข้าเครื่องและสายสัญญาณที่ต่อเข้าเครื่อง

      รูป   รูป    รูป

     4. เปิดเครื่องฉายภาพสามมิติ ที่อยู่บนโต๊ะด้านหน้าห้อง โดยกดปุ่มสีแดงค้างไว้ 3 วินาที สังเกตไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าเครื่องทำงานปกติ 

         รูป     รูป

       5. เปิดเครื่องฉายภาพ โดยการกดปุ่ม ON ที่อยู่บนโต๊ะหน้าห้อง ไฟสถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว สังเกตตรงเครื่องฉายภาพ ที่ติดตั้งอยู่บนฝ้าบริเวณตรงกลางห้องจะมีแสงสว่างออกมา หากไม่มีแสงสว่างออกมาแสดงว่าเครื่องไม่ทำงานให้ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Sudtirak_Jaritngam

ผังงานการควบคุมไฟเวทีห้องประชุมใหญ่ไทยบุรีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการควบคุมไฟเวทีห้องประชุมใหญ่ไทยบุรี 

                                                                                  รูปประกอบ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

        1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมผ่านระบบจองห้อง https://ces.wu.ac.th/roombook/ 

        2. ติดต่อประสานงานผู้ใช้บริการ

        3. เปิดสวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก เปิดเบรคเกอร์ไปยังตำแหน่ง on ทั้ง 2 ตัว

รูปประกอบ

        4. เปิดเบรคเกอร์อุปกรณ์ไฟแอลอีดี ไฟพาร์ ไฟมูฟวิ่ง ที่ตู้เบรคเกอร์ที่ผนัง จะมีตำแหน่งเบรคเกอร์ไฟฟ้าที่เขียนกำกับไว้ที่ตู้ เปิดไปที่ตำแหน่ง on ทุกตัว

รูปประกอบ

        5. เปิดสวิตซ์ เครื่องควบคุมไฟ lite-puter กดสวิตซ์ไปยังตำแหน่ง on

รูปประกอบ

 

        6. เปิดคอมพิวเตอร์ควบคุมไฟเวที เปิดโปรแกรม Sunlite Suite

        7. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม Sunlite Suite ว่าสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟบนเวทีได้ทุกอุปกรณ์

        8. ระบบไฟเวทีและโปรแกรม Sunlite Suite พร้อมใช้งาน

        9. เปิดหลอดไฟตัวเครื่องมูฟวิ่งเฮด ไปที่ไลบรารี pilot 575 คลิกเปิดหลอดไฟในไลบรารีเพื่อเปิดหลอดไฟตัวมูฟวิ่งให้ทำงาน

รูปประกอบ

        10. สร้างซีนไฟเวทีสำหรับใช้งาน

        อุปกรณ์ไฟเวทีที่ใช้งานมี 4 อย่าง ประกอบด้วย ไฟมูฟวิ่ง ไฟพาร์ LED ไฟพาร์แบบหรี่แสง เครื่องพ่นควัน    

รูปประกอบ

        การสร้างซีนไฟมูฟวิ่งเฮด   

        - แบบ Easy time editor (เหมาะสำหรับงานดนตรีและการเปิดตัวบนเวที)

        - การสร้างซีนไฟแบบ Easy Step (เหมาะสำหรับเน้นใช้ส่องสว่างเวที งานพิธีการ ส่องฉากการแสดง)แบบเปิดและแบบปิด

        การสร้างซีนไฟพาร์ LED

        - การสร้างซีนไฟสลับสี 4 step

        - การสร้างซีนไฟส่องฉากบนเวที แสงว่างบนบนเวทีแบบเปิดและปิด

        การสร้างซีนไฟพาร์แบบหรี่แสงแบบเปิดและปิด

        11. สร้างปุ่มกดในไลบรารีเพื่อควบคุมการทำงานผ่านคีย์บอร์ด การสร้างปุ่มใช้งานให้เลือกซีนที่ต้องการสร้าง จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างกดเลือกปุ่มที่ต้องการสร้างในคีย์บอร์ด ตามตัวอย่าง เป็นการสร้างปุ่ม p เพื่อเปิดไฟในไลบรารีที่มีอยู่ในโปรแกรม 

รูปประกอบ

        12. ซ้อมระบบแสงไฟบนเวที

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:15 by Kaitisak_Biraham

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องบรรยาย 300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองห้องเรียน จากเว็บศูนย์บริการการศึกษา

    เลือกเมนู รวม Links  เลือก ระบบการจองห้องบรรยายอาคารเรียนรวม

 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้งานระบุในระบบ และอาจจะสอบถามความชัดเจนเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ หากผู้ใช้งานไม่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน

3. เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้า ที่สวิตช์ Main Breaker ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โต๊ะผู้สอนด้านขวาของเวที ให้อยู่ตำแหน่ง ON

                                               รูป

4. กดปุ่ม Power เครื่องสำรองไฟ (UPS)

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม power ซึ่่งอยู่ด้านล่างของโต๊ะผู้สอน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบว่าไฟฟ้าทำงานหรือไม่  

 รูป    รูป

6. เปิดเครื่องฉายสามมิติ ซึ่งอยู่บนโต๊ะผู้สอน  ให้อยู่สถานะ ON หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสาย AC 

                         รูป

7. เปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) โดยการกดปุ่ม ON ที่รีโมต โดยให้รีโมตชี้ไปที่ตำแหน่งของเครื่อง หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณภาพ  และตรวจสอบสาย AC ของระบบไฟฟ้า

                     รูป

8. เมื่อภาพปรากฎบนจอ แสดงว่าระบบภาพใช้งานได้ปกติ

รูป

9. กดปุ่ม Power พรีแอมป์ 

10. ตรวจสอบระบบเสียง 
      โดยการตรวจสอบไมโครโฟนว่าระบบเสียงทำงานหรือไม่  หากไม่ทำงานให้ตรวจสอบสวิทช์ให้อยู่สถานะ ON  พร้อมกับตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ต่อกับไมโครโฟนว่าปกติหรือไม่ หากระบบเสียงไม่ทำงาน ให้ติดต่่อช่างเทคนิคประจำอาคาร

11. ควบคุมการใช้งาน ขณะดำเนินกิจกรรมในห้องบรรยาย หากมีการขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visual)  Notebook ให้ติดตั้งเพิ่มเติมตามลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ 

12. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน  ให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด โดยเรียงจากการปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) เครื่องคอมพิวเตอร์ เบรคเกอร์ไฟฟ้า       

หมายเหตุ : หากไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ขณะใช้งานได้  ให้ติดต่อนายช่างเทคนิคประจำอาคาร (คุณเกียรติศักดิ์  ใบระเหม โทร. 0843060699)

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:27 by Nattapol_Jantana

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

Nattapol.drawio

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมจาก intranet

    1.1 เลือกเมนู e-Booking หรือ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

 

1.5

     1.2 เข้าสู่ Dashboard ของระบบ e-booking

     1.3 เลือกเมนู "รายการจองห้อง"

     1.4 เลือกวันที่ อาคาร ห้องที่ต้องการตรวจสอบการจองห้อง 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้งานระบุในระบบ หากผู้ใช้งานไม่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ชัดเจน อาจจะสอบถามความชัดเจนเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ

3. เปิดเบรคเกอร์ ที่สวิตช์ Main Breaker ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ด้านหลังของห้องประชุม  โดยให้เบรคเกอร์ อยู่ตำแหน่ง ON  จนกระทั่งมีไฟแสดงสถานะการทำงาน เป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงสถานะปรากฎ ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบที่เต้ารับแล้วหรือไม่

      1                                         

4. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่่งอยู่บนโต๊ะวิทยากรหรือผู้สอน ติดตั้งอยู่บนเวทีด้านหน้าห้องประชุม โดยกดปุ่ม power ให้สังเกตไฟแสดงสถานะการทำงาน หากไฟแสดงสถานะปรากฎขึ้น แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่มีไฟแสดงให้ตรวจสอบว่าสายไฟ AC ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าได้เสียบปลั๊กที่เต้ารับแล้วหรือไม่ 

    2           3                            

5. เปิดเครื่องฉาย (Projector) โดยการกดปุ่ม ON ที่รีโมต โดยให้รีโมตชี้ไปที่เครื่อง เมื่อภาพปรากฎบนจอ แสดงว่าระบบภาพใช้งานได้ปกติ  หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสายสัญญาณภาพว่าอยู่สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

4

6. ตรวจสอบไมโครโฟนว่าระบบเสียงทำงานหรือไม่  หากไม่ทำงานให้ตรวจสอบสวิทช์ให้อยู่สถานะ ON  พร้อมกับตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ต่อกับไมโครโฟนว่าปกติหรือไม่ 

7. หากมีการขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม หรือมีการแบ่งห้องประชุม เป็นห้องประชุม 2 ห้อง เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visual)  Notebook ให้ติดตั้งเพิ่มเติมตามลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ หรือจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจำนวนของห้องประชุม

8. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน  ให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด โดยเรียงจากการปิดเครื่องฉายภาพ (Projector)  เครื่องคอมพิวเตอร์ เบรคเกอร์       

     หากไม่สามารถแก้ไขอุุปกรณ์ขณะใช้งานได้  ให้ติดต่อนายช่างเทคนิคประจำอาคาร (ณัฐพล  จันทนา 0842415399)

Back to Top