สมาชิกห้องสมุด

Posted on Sun, 08/01/2021 - 19:46 by Chatchawan_Narkpan

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการนำเข้าข้อมูลสมาชิกผ่านระบบ WALAI AutoLib

ผังงานการนำเข้าข้อมูลสมาชิก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     การนำเข้าข้อมูลสมาชิกสามารถทำได้โดยการนำเข้าข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ที่จัดรูปแบบข้อมูลสมาชิกตามคอลัมน์ที่กำหนด ซึ่งการนำเข้าข้อมูลสมาชิกแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทสมาชิกคือ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก

  1. เลือกเมนู Patron management --> นำเข้าข้อมูลสมาชิก
  2. ระบบจะแสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลสมาชิก ดังภาพ หน้าจอการนำเข้าข้อมูล
  3. คลิกปุ่ม b00 เพื่อตั้งค่ารูปแบบข้อมูล ดังภาพ user type
  4. คลิกปุ่ม b00-1 เพื่อดูคำอธิบายสัญลักษณ์ ดังภาพ symbol

 

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:06 by Preecha_Rusmee

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

flowchart

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. บุคลากรใหม่ติดต่อห้องสมุด เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและบริการอื่นๆ 

2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสืบค้นข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate โดยเลือกเมนู "สืบค้นสมาชิก" หรือ ใส่รหัสสมาชิกในช่อง "โปรดระบุรหัสมาชิก" ระบบจะแสดงผลลัพธ์การสืบค้น ดังนี้ 

        2.1 กรณีมีข้อมูลสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate จะปรากฎข้อมูลดังรูปภาพ

               12

 

        2.2 กรณีไม่มีข้อมูลสมาชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate 

             11

 

3. บุคลากรใหม่กรอกข้อมูลรายละเอียดบุคคลใน Google Forms 

              google sheet

              9

 

4. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบข้อมูลบุคลากรใหม่ใน Google Sheets

               7

 

5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบข้อมูลบุคลากรใหม่ในเว็บไซต์ Intranet.wu.ac.th เมนู "ค้นหาบุคลากร" ซึ่งอาจจะแสดงผลลัพธ์การค้นหา ดังนี้

        5.1 กรณีไม่มีข้อมูลสมาชิกในระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

               10

        5.2 กรณีพบมีข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คลิกชื่อเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลบุคคลเบื้องต้น

               1

       

        5.3 ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดบุคคลเบื้องต้นของบุคลากรใหม่

               2

 

6. เปิดระบบ WALAI AutoLib Ultimate โดยเลือกเมนู Patron Management  --> เมนูย่อย "จัดการข้อมูลสมาชิก

               8

 

Posted on Wed, 01/26/2022 - 10:19 by Preecha_Rusmee

การตรวจสอบหนี้สินและลบระเบียนสมาชิกห้องสมุดในระบบ WALAI AutoLib : กรณีพนักงานพ้นสภาพสมาชิก

คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหนี้สินและภาระผูกพันของสมาชิกห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib กรณีพนักงานพ้นสภาพการเป็นสมาชิก เช่น ลาออก หมดสัญญาว่าจ้าง และเสียชีวิต เป็นต้น เนื้อหาในคู่มือจะครอบคลุมกระบวนการทำงานในการตรวจสอบรายชื่อพนักงานพ้นสภาพฯ จากระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)  วิธีการตรวจสอบรายการหนี้สินและภาระผูกพันอื่นๆ (หนังสือหรือค่าปรับค้างจ่าย) รวมถึงวิธีการลบระเบียนสมาชิกพ้นสภาพในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เป็นต้น

2

Back to Top