การตรวจสอบหนี้สินและลบระเบียนสมาชิกห้องสมุดในระบบ WALAI AutoLib : กรณีพนักงานพ้นสภาพสมาชิก

Posted on Wed, 01/26/2022 - 10:19 by Preecha_Rusmee

คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหนี้สินและภาระผูกพันของสมาชิกห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib กรณีพนักงานพ้นสภาพการเป็นสมาชิก เช่น ลาออก หมดสัญญาว่าจ้าง และเสียชีวิต เป็นต้น เนื้อหาในคู่มือจะครอบคลุมกระบวนการทำงานในการตรวจสอบรายชื่อพนักงานพ้นสภาพฯ จากระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)  วิธีการตรวจสอบรายการหนี้สินและภาระผูกพันอื่นๆ (หนังสือหรือค่าปรับค้างจ่าย) รวมถึงวิธีการลบระเบียนสมาชิกพ้นสภาพในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เป็นต้น

2

ระบุประเภทงาน
Back to Top