บริการผู้ใช้

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Santat_Sarak

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการให้บริการจัดฉายภาพยนตร์ระบบเว็บสตรีมมิ่ง (Web streaming) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Flow Chart การให้บริการจัดฉายภาพยนตร์

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการขอใช้บริการเว็บสตรีมมิ่ง Netflix 

1. ผู้ใช้บริการทักแชทเพจ Walailak University Library  ขอ Link กรอกแบบขอใช้บริการ

2. กรอกฟอร์มขอใช้บริการตาม Link URL แล้วแจ้งมาทาง Inbox เพจ Walailak University Library

Online form ขอใช้บริการ

ให้ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. ผู้ให้บริการตรวจสอบสถานะว่าง Login  และจะส่ง Login, รหัสผ่าน, รหัสปลดล็อคให้ จำกัดครั้งละ 3 ชม. / ครั้ง

กรอกแบบประเมินการขอใช้บริการจัดฉายภาพยนตร์

Posted on Fri, 08/20/2021 - 10:18 by Pichaiyut_Suwi…

ผังงานและขั้นตอนปฎิบัติงาน

ผังงาน(Flowchart)

1

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

กระบวนการทำงาน ในกรณี ทีมีงบประมาณ แน่นอนแล้ว
1. วางแผนการทำงานโดยยึดตามแนวทางที่ได้วางแผน ไว้ก่อนหน้านี้
2. นัดประชุม ตามที่ได้วางแผนไว้
3. ติดต่อวิทยากร โดยใช้ช่องทาง ทางไลน์ เฟสบุ๊ค หรือโทรศัพท์
4  ประสานกับหน่วยงานที่ร่วมจัด เพื่อกำหนดวัน เวลา อีกครั้ง
5. เขียนโครงการ ซึ่งในโครงการจะบอกถึงรายละเอียด เช่น ชื่อโครงการ งบประมาณ วันเวลาที่จัด จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม

1

6. ทำบันทึกถึงผอ ศูนย์บรรณสาร โดยผ่านหนังสือ ตามลำดับบังคับบัญชา ผ่านระบบ DOMs

1

7. เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว
8. ทำบันทึกข้อความ ยืมเงินจากฝ่ายบริหารทั่วไป ในระบบ DOMs
9. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ เป็นต้น
10. เมื่อถึงกำหนดวันจัดกิจกรรม ดำเนินการจัดสถานที่ เตรียมความพร้อมครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสต หรืออื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้
11. เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการจัดกิจกรรม สรุปค่าใช้จ่ายตามระเบียบการเงิน
 

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Nittaya_Thongpana

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน การสรุปค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งด้วยระบบ WALAI Report Generator

45

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เปิดระบบ WALAI Report Generator  - - > Log in เข้าระบบ
        1.1  คลิกปุ่ม งานยืม-คืน 
        1.2  คลิกปุ่ม "รายงาน"
        1.3  คลิกปุ่ม "VC_รายงานสรุปการชำระค่าปรับที่จ่ายประจำวันแยกตามสาขาห้องสมุด Client"
        1.4  เมนู กำหนดเงื่อนไข เลือก  สาขาห้องสมุด  กดปุ่ม "ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา"
        1.5  เมนู กำหนดเงื่อนไขเวลา คลิกปุ่ม "ประจำวัน" เลือก วันที่ ที่ต้องการทำรายงานสรุปค่าปรับฯ
        1.6  คลิกปุ่ม "แสดงรายงาน"   ดังภาพ

1

2. เมื่อระบบแสดงผลรายงาน

        2.1 คลิกปุ่ม15 เพื่อส่งออกข้อมูล
        2.1 คลิกเลือกนามสกุลไฟล์ .docx เพื่อต้องการข้อมูลส่งออกเป็นไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
        2.2 คลิกปุ่ม "บันทึกเป็น" เพื่อเลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูล
        2.3 สร้างชื่อไฟล์ข้อมูลที่สามารถสื่อความหมายให้ทราบถึงรายละเอียดของค่าปรับประจำวัน และคลิกปุ่ม Save 
        2.4 คลิกปุ่ม "ตกลง" ดังภาพ

15

 

3. "รายงานการชำระค่าปรับ"

         3.1 คลิกปุ่ม "รายงานการชำระค่าปรับ"
         3.2 เมนู กำหนดเงื่อนไข 
         3.3 เมนู สาขาห้องสมุด เลือกกดปุ่ม "ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา"
         3.4 เมนู กำหนดเงื่อนไขเวลา 
         3.5 คลิกปุ่ม "ประจำวัน"  
         3.6 เลือก วันที่ ที่ต้องการทำรายงาน
         3.7 คลิกปุ่ม "แสดงรายงาน"  รายละเอียดดังภาพ

3

4. ระบบแสดงผลรายงาน 

           4.1 คลิกปุ่ม "ส่งออก"
           4.2 คลิกปุ่ม Word 
           4.3 คลิกปุ่ม "บันทึกเป็น"
           4.4 ใส่ชื่อ File โดยพิมพ์ R9.8.642 {R (รายงาน) 9 (วันที่). 8 (เดือน). 64 (ปี) 2 (ชุดที่)}  คลิกปุ่ม Save 
           4.5 คลิกปุ่ม "ตกลง" รอระบบ  OK  ดังภาพ
 

4

5. การพิมพ์รายงานสรุปรายงานค่าปรับเพื่อนำส่งส่วนการเงินและบัญชี 

           5.1 เปิดไฟล์ข้อมูล รายงานสรุปการชำระค่าปรับฯ ที่ export มาจากระบบ WALAI Report Generator  
 

Back to Top