สื่อการเรียนการสอน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Nuroon_Jampaklai

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกสื่อวีดิทัศน์ใน Studio ร่วมกับโปรแกรม Powerpoint เพื่อการเรียนการสอน

ผังงานการบันทึกสื่อวีดิทัศน์ใน Studio ร่วมกับโปรแกรม Powerpoint เพื่อการเรียนการสอน

flowchart

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกสื่อวีดิทัศน์ใน Studio ร่วมกับโปรแกรม Powerpoint เพื่อการเรียนการสอน

1. ผู้ขอใช้บริการประสานงานผ่านทางระบบ DOMS หรือโทรศัพท์มาที่งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

บันทึกข้อความ Doms3

 

2. นัดหมายวันและเวลาที่ตรงกันกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดของสื่อการสอนที่ใช้ประกอบเพื่อความสมบูรณ์การถ่ายทำวีดิทัศน์ หลังจากนั้นจะลงตารางนัดหมายบนกระดาน whiteboard เพื่อให้ทุกคนในงานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนรับทราบ

 

3. ขั้นตอนการถ่ายทำวีดิทัศน์ จะใช้กล้อง 1 ตัวและสัญญาณภาพจากโปรแกรม PowerPoint ซึ่งจะนำมารวมกันโดยใช้อุปกรณ์ Switcher และเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกไฟล์โดยใช้กล่องแปลงสัญญาณ AverMedia และบันทึกไฟล์ด้วยโปรแกรม ReCentral ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   

1
1. ส่งสัญญาณภาพจากกล้อง Video และสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนแบบ Wireless

 

2
2.ต่อสายสัญญาณภาพออกจากคอมพิวเตอร์ด้วยสาย HDMI

 

3
3. สัญญาณเสียงจากไมค์แบบWireless ต่อเข้ากับ Switcher

 

4-1
4. สัญญาณภาพจากกล้อง Video และ คอมพิวเตอร์ มารวมสัญญาณด้วย          Switcher

 

5
5. แปลงสัญญาณ Video/Audio out ด้วยกล่องแปลงสัญญาณ AverMedia ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB2.0 เพื่อทำการบันทึก

 

6
6. บันทึกสัญญาณภาพและเสียงด้วยโปรแกรม RECENTRAL

 

7
7. ควบคุมสัญญาณภาพ/เสียง  และบันทึกลงคอมพิวเตอร์

 

Back to Top