MOOC

Posted on Tue, 05/10/2022 - 09:08 by Pastraporn_Kalasing

การใส่คำบรรยาย (Closed Captions) ในสื่อการสอนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC

          Thai MOOC เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แบบเปิด หรือ Thailand Massive Open Online Course ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับประชาชน ให้สามารถเรียนได้ฟรีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำกัด

          ซึ่งกระบวนการผลิตสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิดบนระบบ Thai MOOC นั้น การใส่คำบรรยาย (Closed Captions) ในสื่อวีดิทัศน์จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากแพลตฟอร์มของ Thai MOOC ได้มีการออกแบบให้วีดิทัศน์มีคำบรรยาย (Closed Captions) ให้ผู้เรียนได้อ่านควบคู่ไปกับการรับชมวีดิทัศน์ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถคลิกที่ประโยคของคำบรรยายในระบบเพื่อรับชมวีดิทัศน์ในช่วงของคำบรรยายดังกล่าวได้

ปก

 

Back to Top