ออกแบบโปสเตอร์

Posted on Mon, 05/23/2022 - 15:44 by Khemmachat_Semdang

การออกแบบโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรมกราฟิก Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

การออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ให้ความรู้ โปสเตอร์ผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย

การออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ให้ความรู้ โปสเตอร์ผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย

Back to Top