ห้องบรรยาย 300 ที่นั่ง

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:15 by Kaitisak_Biraham

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องบรรยาย 300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจองห้องเรียน จากเว็บศูนย์บริการการศึกษา

    เลือกเมนู รวม Links  เลือก ระบบการจองห้องบรรยายอาคารเรียนรวม

 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้งานระบุในระบบ และอาจจะสอบถามความชัดเจนเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ หากผู้ใช้งานไม่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน

3. เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้า ที่สวิตช์ Main Breaker ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โต๊ะผู้สอนด้านขวาของเวที ให้อยู่ตำแหน่ง ON

                                               รูป

4. กดปุ่ม Power เครื่องสำรองไฟ (UPS)

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม power ซึ่่งอยู่ด้านล่างของโต๊ะผู้สอน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบว่าไฟฟ้าทำงานหรือไม่  

 รูป    รูป

6. เปิดเครื่องฉายสามมิติ ซึ่งอยู่บนโต๊ะผู้สอน  ให้อยู่สถานะ ON หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสาย AC 

                         รูป

7. เปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) โดยการกดปุ่ม ON ที่รีโมต โดยให้รีโมตชี้ไปที่ตำแหน่งของเครื่อง หากเครื่องไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณภาพ  และตรวจสอบสาย AC ของระบบไฟฟ้า

                     รูป

8. เมื่อภาพปรากฎบนจอ แสดงว่าระบบภาพใช้งานได้ปกติ

รูป

9. กดปุ่ม Power พรีแอมป์ 

10. ตรวจสอบระบบเสียง 
      โดยการตรวจสอบไมโครโฟนว่าระบบเสียงทำงานหรือไม่  หากไม่ทำงานให้ตรวจสอบสวิทช์ให้อยู่สถานะ ON  พร้อมกับตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ต่อกับไมโครโฟนว่าปกติหรือไม่ หากระบบเสียงไม่ทำงาน ให้ติดต่่อช่างเทคนิคประจำอาคาร

11. ควบคุมการใช้งาน ขณะดำเนินกิจกรรมในห้องบรรยาย หากมีการขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visual)  Notebook ให้ติดตั้งเพิ่มเติมตามลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ 

12. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน  ให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด โดยเรียงจากการปิดเครื่องฉายภาพ (Projector) เครื่องคอมพิวเตอร์ เบรคเกอร์ไฟฟ้า       

หมายเหตุ : หากไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ขณะใช้งานได้  ให้ติดต่อนายช่างเทคนิคประจำอาคาร (คุณเกียรติศักดิ์  ใบระเหม โทร. 0843060699)

Back to Top