การสรุปค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งด้วยระบบ WALAI Report Generator

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:12 by Nittaya_Thongpana

     อธิบายขั้นตอนการสรุปรายงานค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งประจำวันจากระบบ WALAI Report Generator และการนำเงินสดที่ได้จากค่าปรับฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมส่งหลักฐานการรับชำระค่าปรับทั้งหมดให้กับส่วนการเงินและบัญชีตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

33

 

ระบุประเภทงาน
Back to Top