คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:28 by Nittaya_Thongpana

คำถาม :  กรณีเจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับเป็นเงินสดไม่มาปฏิบัติในวันที่ต้องนำส่งค่าปรับให้กับส่วนการเงินและบัญชีจะทำอย่างไร ?

คำตอบ :  ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นโอนเงินค่าปรับเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 828 0954 015 แล้วส่งสลิปการโอนให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนเพื่อนำส่งหลักฐานการชำระค่าปรับให้กับส่วนการเงินและบัญชีต่อไป


คำถาม :  หากผู้ชำระค่าปรับต้องการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ :  สามารถสร้างใบเสร็จได้จากระบบ WALAI AutoLib และส่งเป็น File ให้ในกล่องข้อความของผู้ชำระค่าปรับ


คำถาม :  หากระบบ WALAI Report Generator ขัดข้อง กระทันหันจะทำอย่างไร ?

คำตอบ :  ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ ทั้งนี้ สามารถนำส่งค่าปรับพร้อมหลักฐานการชำระค่าปรับให้กับส่วนการเงินและบัญชีในวันถัดไป โดยแจ้งเหตุผลการนำส่งฯ ล่าช้าอธิบายประกอบด้วย


 

Back to Top