เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:25 by Nittaya_Thongpana

เงื่อนไข

  1. ตรวจสอบค่าปรับจากระบบ WALAI Report Generator ย้อนหลังทุกวันทำการ เพื่อให้สามารถนำส่งค่าปรับได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. ผู้ปฏิบัติงานต้องนำส่งค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งให้ส่วนการเงินและบัญชีก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ
  3. หากมีค่าปรับเป็นเงินสด ให้นำฝากธนาคารออมสิน (เลขบัญชี 053 281 194 620) สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำสลิปของธนาคารออมสินนำส่งรวมกับสลิปจากการโอนโดยผู้ใช้บริการเอง

ข้อสังเกต

       เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบ WALAI Report Generator ครั้งแรก แจ้งว่า "ไม่พบค่าปรับเกินกำหนดส่ง" ควรมีการดำเนินการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ข้อควรระวัง

       ตรวจสอบยอดจำนวนเงินค่าปรับที่รับเป็นเงินสดและยอดเงินชำระค่าปรับจากสลิปการโอนของผู้ใช้บริการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยยอดรวมการชำระค่าปรับจะต้องตรงกับรายงานสรุปการชำระค่าปรับที่ปรากฏในระบบ WALAI Report Generator

 

Back to Top