คู่มือการจัดเก็บและจัดชั้นหนังสือ

Posted on Thu, 01/27/2022 - 09:16 by Suwat_Kertmanee

ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมากกว่า 200,000 เล่ม มีการใช้บริการโดยหยิบออกจากชั้นวางหรือถูกยืมออกและนำกลับมาส่งคืนอยู่ตลอดเวลา การจัดเก็บและจัดชั้นหนังสือจึงมีขั้นตอน วิธีการ และการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจัดทำเป็นคู่มือฉบับนี้เพื่อให้การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1

 

ระบุประเภทงาน
Back to Top