การสร้างระเบียนข้อมูลสมาชิกใหม่ประเภทบุคลากรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:15 by Preecha_Rusmee

              อธิบายขั้นตอนการสร้างระเบียนข้อมูลสมาชิกใหม่ประเภทบุคลากร (พนักงาน-อาจารย์) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เพื่อให้บุคลากรใหม่ที่มาติดต่อห้องสมุดสามารถใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ทันทีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ บุคลากรใหม่ดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการรายงานตัวและมีสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีรายชื่อและข้อมูลบุคคลปรากฏในระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

3

 

ระบุประเภทงาน
Back to Top