การใช้ WU App ผ่านประตูเข้า-ออก Flap Gate

Posted on Wed, 08/17/2022 - 18:22 by Chunnatta_Sanohsot

    อธิบายขั้นตอนการใช้ WU App หรือ “WU Smart Life Application” ผ่านประตูเข้า-ออก Flap Gate ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์ สไตล์ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายและคล่องตัว เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น

ระบุประเภทงาน
Back to Top