ขอบเขตของคู่มือ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:08 by Pichaiyut_Suwi…

   คู่มือการปฎิบัติงานนี้ ครอบคลุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์บรรรสารและสื่อการศึกษา ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ เพื่อความบันเทิง เรียนรู้ทางการฟังเสียงและภาพ โดยมีกระบวนการ เริ่มตั้งแต่เปิดอุปกรณ์ เชื่อมต่อไปยังภาพและเสียงจาก Platfrom ต่าง ๆ ไปจนถึงเสร็จสิ้นการใช้งาน

Back to Top