วัตถุประสงค์

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:08 by Pichaiyut_Suwi…

  1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการห้องมินิเธียเตอร์ (Mini theater)
  2. เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา ลดขั้นตอนกระบวนการที่ล่าช้า
  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน  สามารถทำงานแทนกันได้

Back to Top