ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:10 by Pichaiyut_Suwi…

  1. มีแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการห้องมินิเธียเตอร์ (Mini theater)
  2. สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้องทางเทคนิค 
  3. ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานแทนกันได้

Back to Top