คำอธิบายศัพท์เฉพาะ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:11 by Pichaiyut_Suwi…

ห้องมินิเธียเตอร์ (Mini theater) หมายถึง ห้องที่มีระบบจัดฉายภาพยนตร์ ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉาย จอรับภาพ ระบบเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์  เป็นต้น

เบรคเกอร์ (Breaker) หมายถึง อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า ใช้สำหรับป้องกันความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องควบคุมระบบของห้องมินิเธียเตอร์


โปรเจคเตอร์ (Projector) หมายถึง เครื่องฉายสัญญาณภาพขึ้นสู่จอ แสดงผล ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

Dolby Stereo หมายถึง ระบบเสียงสำหรับโรงหนังทำให้สามารถ เพิ่มช่องทางเสียงได้อีกสองช่องร่วมเข้ากับช่องเสียง2ช่องเดิมคือเป้นการรวมช่องเสียง surroundและanalouge เข้าไปไว้ในStereo

Back to Top