คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:34 by Pichaiyut_Suwi…

    คำถาม: กรณีสื่อไม่มีสัญญาณเสียง ต้องทำอย่างไร
    คำตอบ: ให้ตรวจสอบที่เครื่องควบคุมเสียงว่า ช่องสัญญาณเสียงถูกต้องเป็นเสียงจากไมโครโฟน เสียงจากคอมพิวเตอร์  (มีเครื่องหมายแสดงอยู่)


    คำถาม : กรณีสื่อมีสัญญาณเสียงเบา ต้องทำอย่างไร
    คำตอบ : ให้เพิ่มระดับของเสียงตามช่องสัญญาณจากเครื่องผสมเสียง


    คำถาม : กรณีสื่อไม่มีสัญญาณภาพ ต้องทำอย่างไร
    คำตอบ : ให้ตรวจสอบ การเลือก source จากรีโมทของโปรเจคเตอร์ ว่าถูกต้องหรือไม่

Back to Top