เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:32 by Pichaiyut_Suwi…

 เงื่อนไข
 ห้องมินิเธียร์เตอร์ สามารถจองการใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ คือต้องจองผ่านเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถใช้งานได้
 

ข้อสังเกต

  1. เมื่อได้รับอนุมัติการใช้ห้องแล้ว ผู้ใช้งานควรนำไฟล์มาทดสอบก่อนการใช้งานล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความสะดวก 
  2. ควรติดต่อใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อความสะดวกในการให้บริการ 

ข้อควรระวัง 

1.ระบบแสงสว่าง ติดตั้งไว้เพื่อการชมภาพยนตร์ อาจจะสว่างไม่เพียงพอ ถ้ากรณีต้องการใช้เพื่ออบรมสัมมนาควรแจ้งนายช่างเทคนิคล่วงหน้าเพื่อเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มแสงสว่าง
   

Back to Top