ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:35 by Pichaiyut_Suwi…

noi 

ชื่อ-สกุล : นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์
 ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
 สังกัด :งานส่งเสริมการเรียนรู้
 ฝ่าย : ส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการศึกษา
 เบอร์โทรศัพท์ : 075673301
 E-mail : spichaiy@wu.ac.th

Back to Top