ความสำคัญ/ความจำเป็น

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:06 by Pichaiyut_Suwi…

              อรรถรสในการชมภาพยนตร์  นอกจากเนื้อหาของบทภาพยนตร์ และดารานำแล้ว ระบบเครื่องเสียง ระบบฉายก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยกว่ากัน และปัจจุบันห้องชมภาพยนตร์นอกจากใช้ชมภาพยนตร์แล้ว สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุม สัมมนา ทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณค่าของห้องได้อีกด้วย เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านการใช้งาน

             ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจำนวน 72 ที่นั่ง มีระบบเสียง Dolby Stereo ระบบฉายสัญญาณภาพ ด้วยระบบดิจิทัล คมชัดระดับ HD และสามารถปรับเป็นห้องประชุมได้ มีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ครบ เช่น ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง  สามารถนำเสนอผลงานได้ นับเป็นระบบที่ทันสมัย ห้องมินิเธียเตอร์นี้ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

Back to Top