การออกแบบภาพประกอบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:52 by Khemmachat_Semdang

        การออกแบบทำภาพประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การออกแบบทำภาพประกอบสื่อการเรียนการสอน, สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Thai Mooc การออกแบบทำภาพประกอบสื่อวิดิทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อดิจิทัลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย 

Cover

Back to Top