การออกแบบสื่อนิทรรศการด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Teerawat_Sriboon-ead

แนะนำรายละเอียดและขั้นตอนการออกแบบสื่อนิทรรศการด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ซึ่งเป็นการออกแบบสื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อในการเผยแพร่ความรู้ขององค์กร และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

Cover

 

Back to Top