ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Khemmachat_Semdang

ผังงานการออกแบบภาพประกอบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

Flowchart

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1fzPJzBbjxU65T9zm8TqXbnU3SW0Tpe8e/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1fzPJzBbjxU65T9zm8TqXbnU3SW0Tpe8e/view?usp=sharing

1. ออกแบบภาพร่างด้วยดินสอบนกระดาษ (Idea Sketch)

01

2. สแกนภาพหรือถ่ายภาพ เพื่อแปลงเป็นไฟล์ (File) รูปภาพลงคอมพิวเตอร์

3. การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อปรับความสว่างให้ง่ายต่อการนำไปดราฟเส้น (Line Draft)

     มีขั้นตอนดังนี้  ให้เลือกเมนู Image  1 Adjustment  2 Levels 

02

จะขึ้นหน้าต่าง Levels 3 เลื่อนปรับค่าตามความต้องการ (เน้นปรับให้ภาพสว่างมองได้ชัด) 4 กด ok03

4. การ Save งาน

ให้เลือกเมนู File  1 Save As  2 เลือก Save on your computer (บันทึกงานลงในเครื่อง)

04

3 ตั้งชื่องาน 4 เลือกนามสกุลไฟล์ JPEG 5 กด Save งาน

05จบขั้นตอนออกแบบภาพร่าง (Idea Sketch)

5. การดราฟเส้น (line draft) ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator


การตั้งค่าหน้ากระดาษและขนาดงาน  เปิดไฟล์งานที่ทำไว้ ไปที่แถบเครื่องมือด้านขวา  1 Edit Artboards

new 01

2  Preset เลือกขนาดตามลักษณะงานที่เราต้องการ
งานสื่อวิดิทัศน์, สื่อดิจิทัลออนไลน์ ขนาด 1920 X 1080P
งานสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ ขนาด A4,  โปสเตอร์ ขนาด A3, A1, A0,  งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่นไวนิล ตั้งตามขนาดงานที่ใช้

new 02

การล็อคภาพ  1 เลือก Selaction Tool (ลูกศร)  2 คลิกเลือกที่รูปภาพ  3 ปรับค่า Opacity ให้ภาพจางลงเพื่อง่ายต่อการดราฟเส้นแล้วทำการ Lock ภาพ  4 เลือกเมนู Object  5 Lock  6 Selection  * Unlock All คลายล็อค

06

การดราฟเส้น (line draft) ขั้นตอนการดราฟเส้น (line draft)  1 เลือกเครื่องมือ Pen Tool  2 เลือกเส้น  3 เลือกขนาดเส้น  4 ดราฟเส้นโดยให้เส้นมาบรรจบกันเพื่อให้ได้เป็นชิ้นงาน (Object)  5 เครื่องมือ Zoom Tool ใช้ในการ ย่อ-ขยาย เพื่อความสะดวกในการดราฟ และ Hand Tool ใช้ในการเลื่อนดูชิ้นงาน

07

ดราฟเส้นจนเสร็จ

08

6. การใส่สี และปรับโทนน้ำหนักสี

การใส่สี  1 เลือกเมนู Window  2 เลือก Swatches  3 Color เลือกใส่สีพื้นหรือใส่สีเส้น  4 เลือกสีที่ต้องการ

09

การปรับโทนน้ำหนักสี  1 เลือกชิ้นงาน  2 เลือกสีไล่โทนในตารางสี (Swatches)

10

3 เลือก Gradient Tool  4 เปลี่ยนสีใส่สีที่ต้องการ เลื่อนปรับโทนตามต้องการ

11

การสลับชั้นตำแหน่งชิ้นงาน ให้เลือกชิ้นงาน ไปที่เมนู Object  1 Arrange  2 เลือกคำสั่งสลับบนล่างตามต้องการ

12

7. การใส่ข้อความตัวอักษร

1 เลือกเครื่องมือ Type Tool  2 ตรง Character สามารถเลือกแบบตัวอักษร และปรับแต่งได้ตามต้องตาม ส่วนสีตัวอักษรทำแบบเดียวกันกับการใส่สีในข้อ 6.

13

8. การบันทึกงาน (Save File) ส่งมอบงาน

การ Create Outlines เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นวัตถุ  1 เลือกข้อความ  2 เลือกเมนู Type  3 Create Outlines

14

การเลือกโหมดสี  1 เลือกเมนู File  2 Document Color Mode  3 เลือกโหมดสี

CMYK Color : โหมดสีสำหรับงานสิ่งพิมพ์
RGB Color : โหมดสีสำหรับสื่อดิจิทัล, เวบไซต์, สื่อวิดิทัศน์

15

การ Save งาน สำหรับสื่อดิจิทัล, เวบไซต์, สื่อวิดิทัศน์  1 เลือกเมนู File  2 Export  2 Export As

16

จะขึ้นหน้าต่าง Export  4 File Name ตั้งชื่องาน Save as type เลือกนามสกุลเป็น PNG (*.PNG)  5 กด Export

17

จะขึ้นหน้าต่าง PNG Option  6 Resolution เลือกความละเอียดเป็น High (300 ppi)  7 กด ok เสร็จสิ้นการบันทึกงาน

18

การ Save งาน สีสำหรับงานสิ่งพิมพ์

1 เลือกเมนู File  2 Save As  3 File Name ตั้งชื่องาน Save as type เลือกนามสกุลงาน  4 กด Save

19

จะขึ้นหน้าต่าง EPS Options  5 Preset เลือก [High Resolution]  6 กด ok เสร็จสิ้นการบันทึกงาน

20

การส่งมอบงาน
1 ส่งทางอีเมล Email หรือ Google Drive
2 บันทึกลง USB Flash Drive, CD, DVD
3 ส่งทาง Application Line, Messenger  * หากงานมีขนาดใหญ่ แนะนำให้ใช่ช่องทางข้อ 1 และ 2

Back to Top