การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

Posted on Tue, 04/19/2022 - 08:54 by Anurak_Khongkit

         อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีขนาดความจุ 48 ที่นั่ง ลักษณะโต๊ะประชุมแบบ Classroom ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  รองรับการประชุม  การประชุมสื่อสารทางไกล การอบรม สัมมนา คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ภาพระเบียงบรรณ 1

Back to Top