Work Manual

Posted on Mon, 04/25/2022 - 14:02 by Pichaiyut_Suwi…

การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีหน้าที่ให้บริการสื่อสารสนเทศด้านต่างๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลาย  และมีพื้นที่ให้บริการสำหรับการเรียนรู้  รวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆ รวมถึงสิ่งบันเทิงเพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย  ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีห้องบริการจัดฉายภาพยนตร์เรียกว่า มินิเธียเตอร์ (Mini theater) ซึ่งได้ติดตั้งระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการใช้งานประชุม สัมมนา และจัดฉายภาพยนตร์  เป็นต้น 

noi
Posted on Mon, 04/25/2022 - 11:50 by Chunnatta_Sanohsot

การแนะนำการใช้เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return 24 Hours Service)

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนบริการด้านต่างๆให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ซึ่งช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศไม่ทันตามกำหนดส่ง ทางห้องสมุดจึงเล็งเห็นความสำคัญการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศช่วงนอกเวลาทำการ จึงได้ติดตั้งเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return 24 Hours Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:40 by Sudtirak_Jaritngam

การใช้งานระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

รูปประกอบ

คู่มือการควบคุมระบบภาพและเสียงห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี บอกรายละเอียดและขั้นตอนการเปิดปิดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงของห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี ที่ใช้ในงานกิจกรรม งานประชุม การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 

Posted on Tue, 04/19/2022 - 08:54 by Anurak_Khongkit

การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

         อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีขนาดความจุ 48 ที่นั่ง ลักษณะโต๊ะประชุมแบบ Classroom ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  รองรับการประชุม  การประชุมสื่อสารทางไกล การอบรม สัมมนา คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ภาพระเบียงบรรณ 1

Posted on Mon, 02/14/2022 - 16:05 by Khanitta_Jitlang

การใช้งานฐานข้อมูล UpToDate

   

หน้าปก

     คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล UpToDate จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ทั้งผ่านช่องทาง Website และผ่านช่องทาง UpToDate Application
     ในส่วนของผู้ให้บริการสามารถแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานฐานข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลตรัง

Posted on Thu, 02/10/2022 - 16:34 by Bootsakorn_Phe…

การลงรายการบรรณานุกรมหนังสืออภินันทนาการเบื้องต้นลงฐานข้อมูล WALAI Autolib

1

 เป็นการลงรายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมเบื้องต้นหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการลงฐานข้อมูล WALAI Autolib เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นและยังบอกถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัตงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย

Posted on Wed, 01/12/2022 - 14:11 by Narisa_Buachoey

การออกแบบสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  ซึ่งต้นฉบับสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของศูนย์บริการการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และส่วนสื่อสารองค์กร โดยส่วนสื่อสารองค์กรจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและส่งให้งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทำหน้าที่ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม น่าสนใจ และเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

cover

Posted on Wed, 01/12/2022 - 14:41 by Busara_Meekaew

การรายงานผลการส่งข้อสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การรายงานผลการส่งข้อสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะทำทุกภาคการศึกษา  ซึ่งข้อมูลในการรายงานผลนำมาจากการส่งข้อสอบแต่ภาคการศึกษาของแต่ละสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะคำนวณการส่งข้อสอบทุกรายวิชาที่มีการสอบในภาคการศึกษานั้น ๆ และจะจัดส่งให้ทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นในทางทิศทางเดียวกัน

cover

Posted on Wed, 01/12/2022 - 15:25 by Loesak_Mutichun

การซ่อมบำรุงเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้า

เครื่องเย็บเล่มไฟฟ้าที่ใช้ในงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้นส่วนของงานซ่อมและการบำรุงรักษา ถือเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการพยายามรักษาสภาพของเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้าให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการซ่อมบำรุงเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้า หลักการคือ การถอด การรื้อ เปลี่ยนอะไหล่ด้านใน แล้วประกอบกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

cover

Posted on Wed, 01/12/2022 - 15:31 by Somsak_Pratoomthong

การผลิตสำเนาข้อสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          การผลิตสำเนาข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค มีกระบวนการและการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นทิศทางและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถควบคุณภาพของข้อสอบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการ วัสดุและเครื่องจักร หากขาดปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การผลิตข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลที่ออกมาอาจไม่สมบูรณ์ ซึ่งการผลิตสำเนาข้อสอบนั้นจะถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาในช่วงการจัดสอบกลางภาค - ปลายภาค 

          ดังนั้นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตสำเนาข้อสอบจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถลดการสูญเสียทรัพยากร และป้องกันการเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานได้

ปกการผลิตสำเนาข้อสอบ

Back to Top