การลงรายการบรรณานุกรมหนังสืออภินันทนาการเบื้องต้นลงฐานข้อมูล WALAI Autolib

Posted on Thu, 02/10/2022 - 16:34 by Bootsakorn_Phe…

1

 เป็นการลงรายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมเบื้องต้นหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการลงฐานข้อมูล WALAI Autolib เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นและยังบอกถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัตงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย

Back to Top