การใช้งาน Apple TV ในห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6

Posted on Tue, 05/24/2022 - 09:50 by Mesa_Sintobtong

        คู่มือการใช้งาน Apple TV ในห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์ในระบบ I OS ของผู้ที่มาใช้บริการห้องบรรยาย Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6 เพื่อนำเสนองาน หรือถ่ายทอดหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไอโฟน ไอแพด สำหรับใช้ในการเรียน การสอน แก่อาจารย์ นักศึกษา นายช่างเทคนิคที่ประจำงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน และใช้งานได้ราบรื่น

ป้ายชื่อเรื่อง

Back to Top