หลักสูตรอบรม

Posted on Sun, 07/31/2022 - 17:44 by Aporn_Chaisuwan

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมรายเดือน

118

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับอบรมให้มีการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนอัจฉริยะ การสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงสารสนเทศอย่างสะดวกและใช้อย่างคุ้มค่า รวมถึงสนับสนุนใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Back to Top