ซ่อมบำรุง

Posted on Wed, 01/12/2022 - 15:25 by Loesak_Mutichun

การซ่อมบำรุงเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้า

เครื่องเย็บเล่มไฟฟ้าที่ใช้ในงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้นส่วนของงานซ่อมและการบำรุงรักษา ถือเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการพยายามรักษาสภาพของเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้าให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการซ่อมบำรุงเครื่องเย็บเล่มไฟฟ้า หลักการคือ การถอด การรื้อ เปลี่ยนอะไหล่ด้านใน แล้วประกอบกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

cover

Back to Top