งบประมาณ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Ketsamaporn_To…

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน (Flow Chart)

ตรวจสอบงปม.

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. วิธีการเข้าใช้งาน  คลิกเลือกไอคอน SAP Logon จากคอมพิวเตอร์ ที่ได้ลงระบบไว้แล้ว

การเข้าสู่ระบบ

2. ระบบจะปรากฎหน้าจอ คลิกเลือก PRD Load แล้วกด Log on

หน้าจอหลังจากเข้าระบบ

 

3.  กรอก User name และ Password ดังภาพ

login

 

4. กรอก T-Code : FMAVCR01 (ตรวจสอบงบประมาณ) กด enter

2

 

 

5. ระบุ Fiscal Year เป็นปี ค.ศ.ที่ต้องการเรียกรายงาน และ Funds center เป็น 751300 และกด Execute

กรอกรหัสที่เกี่ยวข้อง

 

6.  ระบบจะแสดงงบประมาณต้นปี , งบประมาณที่ใช้ไป และงบประมาณคงเหลือ ของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งหมด หากต้องการเลือกดูบางกิจกรรมให้ double click ที่ <Several Fund Values

ดูรายละเอียดของงบที่ใช้ไป

 

7. เลือกตรวจสอบงบประมาณภายใต้ F10000 โดย double click เช่น ต้องการดูงบลงทุน ให้เลือกที่ฟิลที่ขึ้นต้นด้วย BI02  ต้องการดูงบค่าตอบแทนใช้สอยให้เลือกฟิลที่ขึ้นต้นด้วย BO03 เป็นต้น

การเลือกดูรายละเอียดกิจกรรม

 

8. กรณีต้องการสั่งพิมพ์รายงาน ให้เลือกที่สัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ด้านบน

สั่งพิมพ์รายงาน

 

9. ไปที่ Properties   คลิกเลือก Immediately  และเครื่องหมายกาถูกสีเขียว 

เลือกการพิมพ์

 

10. เลือกเครื่องพิมพ์ และสั่งพิมพ์ตามปกติ 

การสั่งพิมพ์

 

 

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:29 by Pichai_Poonsawat

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ผังงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/Shine-EX%20%282%29.jpg

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ช่วงระยะวลาในการดำเนินการ ทั้งการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน รวบรวมเอกสารของบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำเอกสารคำของบประมาณ ส่งเรื่องไปส่วนแผนงานและนโยบาย 
ตัวอย่างเช่น ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จะต้องเริ่มดำเนินการทำเอกสารตั้งเรื่องของบประมาณ ช่วงกลางปี 2564 ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564 และส่งไปรวบรวมทีส่วนแผนงานและนโยบายฯ จะต้องรอพิจรณาการจัดสรรจากรัฐบาลในช่วงเดือนกันยายน 2565 หากได้รับงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงของปีงบประมาณปี 2566

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

1. แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์สื่อโสตฯทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 2 .ส่วนแผนงานและนโยบาย  ออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆให้จัดทำงบประมาณประจำปี หน่วยงานที่ได้รับแจ้งต้องสำรวจครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม หรือครุภัณฑ์โสตทัศนอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี    

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับแจ้งทางเอกสาร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากส่วนแผนงานและนโยบาย ศูนย์บรรณสารฯ ออกหนังสือ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้จัดทำแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ส่งมายังศูนย์บรรณสารฯ ถายในระยะเวลาที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

4. หน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับเอกสาร  แจ้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากส่วนแผนงานและนโยบาย หรือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถจัดประชุมทำงบประมาณรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามแผนความต้องการ เหตุผล และความจำเป็น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

5  เมื่อครบกำหนดเวลา ส่งเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ทำหนังสื่อแจ้งเวียน หลังจากนั้นทำการรวบรวมเอกสารคำของบประมาณ จากหน่วยงานทั้งหมดที่ส่งมา

6. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรวจสอบเอกสารขอตั้งงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆที่งส่งมา 

7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารคำของบประมาณ ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
    1. กรณีที่เอกสารคำของบประมาณมีความถูกต้อง  จะจัดทำงบประมาณต่อไป
    2. กรณีเอกสารคำของบประมาณไม่ถูกต้อง แจ้งให้หน่วยงานกลับไปแก้ไข

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Back to Top