ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:29 by Pichai_Poonsawat

ผังงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์

http://clmmanual.wu.ac.th/workmanual/sites/default/files/inline-images/Shine-EX%20%282%29.jpg

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ช่วงระยะวลาในการดำเนินการ ทั้งการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน รวบรวมเอกสารของบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำเอกสารคำของบประมาณ ส่งเรื่องไปส่วนแผนงานและนโยบาย 
ตัวอย่างเช่น ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จะต้องเริ่มดำเนินการทำเอกสารตั้งเรื่องของบประมาณ ช่วงกลางปี 2564 ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564 และส่งไปรวบรวมทีส่วนแผนงานและนโยบายฯ จะต้องรอพิจรณาการจัดสรรจากรัฐบาลในช่วงเดือนกันยายน 2565 หากได้รับงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงของปีงบประมาณปี 2566

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

1. แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์สื่อโสตฯทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 2 .ส่วนแผนงานและนโยบาย  ออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆให้จัดทำงบประมาณประจำปี หน่วยงานที่ได้รับแจ้งต้องสำรวจครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้องเรียน ห้องประชุม หรือครุภัณฑ์โสตทัศนอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี    

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับแจ้งทางเอกสาร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากส่วนแผนงานและนโยบาย ศูนย์บรรณสารฯ ออกหนังสือ แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้จัดทำแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ส่งมายังศูนย์บรรณสารฯ ถายในระยะเวลาที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

4. หน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับเอกสาร  แจ้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากส่วนแผนงานและนโยบาย หรือจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถจัดประชุมทำงบประมาณรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามแผนความต้องการ เหตุผล และความจำเป็น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ

5  เมื่อครบกำหนดเวลา ส่งเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ทำหนังสื่อแจ้งเวียน หลังจากนั้นทำการรวบรวมเอกสารคำของบประมาณ จากหน่วยงานทั้งหมดที่ส่งมา

6. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรวจสอบเอกสารขอตั้งงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆที่งส่งมา 

7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารคำของบประมาณ ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
    1. กรณีที่เอกสารคำของบประมาณมีความถูกต้อง  จะจัดทำงบประมาณต่อไป
    2. กรณีเอกสารคำของบประมาณไม่ถูกต้อง แจ้งให้หน่วยงานกลับไปแก้ไข

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประชุมจัดลำดับความสำคัญของรายการงบประมาณ  โดยมีเหตุผลความจำเป็นรองรับ การใช้งานประกอบ  และเกิดประสิทธิผลการต่อเรียนการสอน และการวิจัย รองรับนักศึกษาหลักสูตร ชั้นปี  จำนวนนักศึกษา  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

1. แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์สื่อโสตฯทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวบรวมเอกสารจัดทำคำของบประมาณประจำปี แยกรายการเป็นแต่ละชุดๆ ประกอบด้วย 
       1.ใบปะหน้า ชื่อโครงการหรือรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณ
         -วงเงินงบประมาณทีต้องการ หรือที่ต้องใช้
         - ความต้องการของระบบ หรือธิบายความต้องการ ความจำเป็นทีต้องมี 
         - ตัวระบบประกอบด้วยอะไรบ้าง ชี้แจ้งรายละเอียด
       2. คณะกรรมการร่างขอบเขตุงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง
       3. เอกสารรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง
       4.ใบเสอนราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย
       5. กรรมการทีได้รับการแต่งตั้งร่างขอบเขตุงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง  ลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกชุด

10. ส่วนแผนงานและนโยบาย ตรวจสอบเอกสารการขอตั้งงบประมาณจากศูนย์บรรณสารฯ จัดส่งไปให้

11. ส่วนแผนงานและนโยบาย  รวบรวมคำของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดส่งให้
        1. กรณีมีความถูกต้องจะจัดทำงบประมาณต่อไป
        2. กรณีไม่ถูกต้อง ส่วนแผนงานและนโยบาย แจ้งให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากลับไปแก้ไข

12. ส่วนแผนงานและนโยบาย แจ้งผลการของบประมาณมายังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

บันทึกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่ส่งคำขอตั้งงบประมาณผ่านทางศูนย์บรรณสารฯ

13. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับทราบผลการขอตั้งงบประมาณ จากส่วนแผนงานและนโยบาย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

1. แบบแสดงแผนความต้องการครุภัณฑ์สื่อโสตฯทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

14. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแจ้งผลการของบประมาณไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทีส่งคำขอตั้งงบประมาณผ่านทางศูนย์บรรณสารฯ  โดยทำบันทึกหนังสื่อแจ้งเวียน

15. ศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินปีงบประมาณที่กำหนดไว้ ตามระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

Back to Top