เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

Posted on Fri, 08/27/2021 - 14:06 by Pichai_Poonsawat

เงื่อนไข

     1. ผู้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ถึงแนวทางและขั้นตอน รวมทั้งระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้การเสนอคำของบประมาณ สอดคล้องกับปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

     2. ผู้จัดทำส่งแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ มายังศูนย์บรรณสารฯ ตามแบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยกำหนดเวลา อาจตะไม่ได้รับการพิจรณา

    3. ผู้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ต้องมีเหตุผลรองรับการใช้งาน เช่น  มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้งาน  รองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน  หลักสูตร จำนวนนักศึกษา หรือรองรับการวิจัย ฯลฯ ประกอบการการพิจรณา

    4. ในการส่งคำขอตั้งงบประมาณ ผู้ขอตั้งงบประมาณต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ ห้องที่ติดตั้ง หรือมีแผนงานที่แน่นอน หากได้รับงบประมาณพร้อมที่ติดตั้งได้ทันที

ข้อสังเกต

          การทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จะต้องเริ่มดำเนินการทำเอกสาร ตั้งเรื่องของบประมาณ ช่วงกลางปี 2564 ประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564 และส่งเอกสารไปรวบรวมทีส่วนแผนงานและนโยบายฯ  ส่วนแผนงานส่งต่อไปยังสำนักงบประมาณ  เพื่อการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในช่วงเดือนกันายน 2565 หากได้รับงบประมาณ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงของปีงบประมาณ 2566

ข้อควรระวัง

            ควรวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับปฏิทินปีงบประมาณ แต่ละช่วงไตรมาส

Back to Top