อาคารบรรณสาร

Posted on Tue, 04/19/2022 - 09:06 by Anurak_Khongkit

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

โฟร์ชาร์จ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบรายการจองห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

           1.1 ให้เข้าสู่เว็บไซต์  e-Booking  จาก https:// ebooking.wu.ac.th/

           1.2 เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบจองห้องประชุม (หมายเลข 1) 

           1.3 กรอก User name และ Password ของ E-mail มหาวิทยาลัย (หมายเลข 2)

โฟร์ชาร์จ

              1.4 ปรากฎหน้ารายละเอียด  เลือกเมนู "รายงานการจองห้อง" (หมายเลข 1)

โฟร์ชาร์จ

               1.5 เลือกวัน เดือน ปีที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกชื่ออาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (หมายเลข 2) เลือกชื่อห้องเป็น ห้องระเบียงบรรณ 1 (หมายเลข 3)  กดค้นหา (หมายเลข 4)  รายงานการจองจะแสดงผลทั้งหมดที่เลือก 

โฟร์ชาร์จ

 

2. เปิดห้องระเบียงบรรณ 1  

ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะไปเบิกกุญแจที่เคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมุดชั้น 1 และสามารถเปิดห้องประชุมได้ตามเวลาที่มีการจอง

 

3. ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้

          3.1 เปิดเครื่องสำรองไฟ ที่อยู่ในห้องประชุม โดยกดปุ่มตรงกลางกับปุ่ม ON พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง 

001

          3.2 เปิดสวิตซ์เบรกเกอร์ขึ้นตำแหน่ง ON 

001

          3.3 เปิดสวิตซ์เครื่องจ่ายไฟและเครื่องขยายเสียงไปตำแหน่ง ON ดังรูปที่ 1 และ 2

001

          3.4 ขึ้นระดับเสียงตัวควบคุมหลักไปตำแหน่ง 0 เท่านั้น เพื่อรักษาคุณภาพเสียงที่ดี

001

          3.5 ขึ้นระดับเสียงคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมการใช้งาน

001

          3.6 ขึ้นระดับเสียงไมโครโฟนตามความเหมาะสมการใช้งาน

001

          3.7 เปิดปุ่ม ON ที่รีโมท 1 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเครื่องฉายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ และวิธีการปิด กดปุ่ม ON 2 ครั้ง เพื่อรอให้พัดลมดับสนิทในตัวเครื่อง แล้วทำการปิดเบรกเกอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องฉายสัญญาณภาพ

Back to Top