งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา

Posted on Fri, 12/31/2021 - 14:59 by Chatchawan_Narkpan

คู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์

Chatchawan Cover3

        ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์เป็นระบบสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป การทำงานของระบบ ได้ดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างของคู่มือ ออกแบบและพัฒนาระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ ตามกรอบวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยใช้ Drupal v.8.9 เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบอิสระ (Content Management Framework: CMF)

Posted on Wed, 04/20/2022 - 15:58 by Thoranid_Harnchai

คู่มือการปฏิบัติงานระบบ e - Template

                e-Template เป็นระบบที่รวบรวมแม่แบบหรือ Template สนับสนุนการจัดทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอ หรือจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยรูปแบบที่ช่วยในการทำงานนั้นสามารถดาวโหลดนำไปใช้งานได้ทันที เมื่อได้ไฟล์งานที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้เพียงแต่นำข้อมูลที่ต้องการใส่ใน Template หรือ แม่แบบแล้วจัดวางตามตำแหน่งที่ต้องการพร้อมกับบันทึกชิ้นงานเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน Template หรือแม่แบบจะช่วยลดระยะเวลาอีกทั้งทำให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

               คู่มือการจัดการระบบ e-Template นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการแหล่งเก็บรวมรวมกราฟิกดังกล่าว เพื่อการนำเข้าข้อมูล กราฟิก และการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 15:57 by Chatsan_Chanru…

การสร้างบทเรียนออนไลน์ในระบบ WU e-Learning

การสร้างบทเรียนออนไลน์ในระบบ WU e-Learning

 

p

               การพัฒนาสื่อสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การพัฒนา e-Learning ให้รองรับการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  เป็นระบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรออนไลน์ (Online Course) ซึ่งสามารถนำเสนอสาระการเรียนรู้วิชาทางออนไลน์ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมาก ๆ ได้ โดยหลังการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ผู้เรียนจะสามารถประเมินความรู้ของตนเองโดยการเข้าเรียนในรายวิชา ที่เปิดสอนออนไลน์ซึ่งอยู่ในระบบ WU e-Learning ในส่วนของเนื้อหาบทเรียน ,คลิปวิดีโอประกอบบทเรียนรวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน,แบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบประเมินความรู้ ผู้เรียนจะทราบถึงผลการเรียนได้ทันที

Posted on Tue, 05/10/2022 - 09:08 by Pastraporn_Kalasing

การใส่คำบรรยาย (Closed Captions) ในสื่อการสอนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC

          Thai MOOC เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แบบเปิด หรือ Thailand Massive Open Online Course ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับประชาชน ให้สามารถเรียนได้ฟรีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำกัด

          ซึ่งกระบวนการผลิตสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิดบนระบบ Thai MOOC นั้น การใส่คำบรรยาย (Closed Captions) ในสื่อวีดิทัศน์จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากแพลตฟอร์มของ Thai MOOC ได้มีการออกแบบให้วีดิทัศน์มีคำบรรยาย (Closed Captions) ให้ผู้เรียนได้อ่านควบคู่ไปกับการรับชมวีดิทัศน์ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถคลิกที่ประโยคของคำบรรยายในระบบเพื่อรับชมวีดิทัศน์ในช่วงของคำบรรยายดังกล่าวได้

ปก

 

Posted on Sat, 07/24/2021 - 14:13 by Chatchawan_Narkpan

การนำเข้าข้อมูลสมาชิกผ่านระบบ WALAI AutoLib

        การนำเข้าข้อมูลสมาชิก หมายถึงการนำข้อมูลของสมาชิกห้องสมุดเข้าสู่ระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกในการยืม คืน หรือยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

        การนำเข้าข้อมูลสามารถทำได้โดยการนำเข้าจากไฟล์ที่จัดรูปแบบข้อมูลสมาชิกตามคอลัมน์ที่ระบบกำหนด ซึ่งการนำเข้าข้อมูลสมาชิกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สมาชิกประเภทบุคลากร สามชิกประเภทนักศึกษา และ สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก

Chatchawan Cover

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:07 by Pastraporn_Kalasing

การใช้ Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

          ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบ eLearning, Thai MOOC หรือแม้แต่การสอนผ่าน Application ต่าง ๆ อาทิ ZOOM, Google Classroom ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบใดก็ตาม สิ่งที่อาจารย์จะต้องเตรียมสำหรับการสอนออนไลน์นั่นก็คือ สื่อวีดิทัศน์ นั่นเอง
          ดังนั้นการนำอุปกรณ์ Swvil Robot มาใช้บันทึกสื่อวีดิทัศน์ เพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการบันทึก การตัดต่อ รวมถึงการ Upload ไฟล์วีดิทัศน์ไปใช้งาน อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกในการผลิตสื่อการสอนของของอาจารย์ 
          โดยคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงกระบวนการแนะนำการใช้ Swivl Robot สำหรับบันทึกวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการแนะนำอุปกรณ์ ขั้นตอนการบันทึกวีดิทัศน์ การแก้ไขวีดิทัศน์เบื้องต้น ตลอดไปจนถึงการนำไฟล์วีดิทัศน์ไปใช้งาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานสามารถปฏิบัติงานแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cover

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:07 by Thoranid_Harnchai

การมอบหมายและติดตามงานของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

           การมอบหมายและติดตามงานของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา หมายถึงการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผู้รับมอบหมายภาระงานต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามข้อตกลงของงานที่สังกัด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เป็นการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะ ตลอดจนสร้างเสริมศักยภาพให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:37 by Chatsan_Chanru…

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ WU e-Learning

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและให้การสนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสถานที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้ทุกรูปแบบ มีหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวน บทเรียนและประเมินผลทราบถึงความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา       

            การพัฒนาสื่อสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การพัฒนา e-Learning ให้รองรับการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  เป็นระบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรออนไลน์ (Online Course) ซึ่งสามารถนำเสนอสาระการเรียนรู้วิชาทางออนไลน์ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมาก ๆ ได้ โดยหลังการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ผู้เรียนจะสามารถประเมินความรู้ของตนเองโดยการทำข้อสอบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ในส่วนของแบบทดสอบออนไลน์ หลังจากนั้นผู้เรียนจะทราบถึงผลคะแนนและข้อที่ตอบถูกและข้อที่ตอบผิดได้ทันที เมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อ ผู้เรียนจะสามารถวัดระดับความรู้ของตนเองได้อย่างสะดวก ดังนั้น e-Testing จึงเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รองรับการทำแบบทดสอบทางออนไลน์จำนวนมากได้พร้อม ๆ กัน 

cover

Back to Top