งานแผนและงบประมาณ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Ketsamaporn_To…

การสืบค้นงบประมาณในระบบ WU-MIS (SAP)

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เริ่มนำระบบ WU-MIS (SAP) เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้งานพร้อมกัน และให้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นำเข้าข้อมูลแผนงบประมาณประจำปี ตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน และในขณะเดียวกันต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ รายงานผลการใช้จ่าย และงบประมาณคงเหลือของหน่วยงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยรับทราบเป็นรายเดือน และรายไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) โดยส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวจะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของทุกหน่วยงานซึ่งจะทำหน้าที่สืบค้นงบประมาณคงเหลือของหน่วยงานและรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานของตนทราบถึงความคืบหน้าของการใช้งบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่ละกิจกรรม เพื่อบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

Back to Top