หนังสือ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Boonpen_Chootong

ผังงานการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผังงานการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนการจัดซื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.    ผู้เสนอซื้อหนังสือ ได้แก่ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่/บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย แจ้งความประสงค์ที่จะจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ มาที่ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบ WU DOMS ของมหาวิทยาลัย
2.    บรรณารักษ์รับเรื่องการอนุมัติจัดซื้อ ผ่านระบบ WU DOMS ของมหาวิทยาลัย จากหัวหน้าฝ่ายฯ
3.    บรรณารักษ์รวบรวมรายชื่อหนังสือภาษาต่างประเทศที่เสนอซื้อ ใส่รายละเอียดของหนังสือในโปรแกรม Excel ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ISBN จำนวนที่สั่งซื้อ  

รายการสั่งซื้อ
ตัวอย่างการรวบรวมรายการสั่งซื้อ

4.    นำรายชื่อหนังสือมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib โดยตรวจสอบจากชื่อเรื่องหรือ ISBN ถ้าซ้ำ หมายถึง ห้องสมุดมีหนังสือชื่อเรื่องนั้นอยู่แล้ว ให้ติดต่อกลับไปที่ผู้เสนอซื้อ ว่าต้องการซื้อเพิ่มหรือไม่ ถ้ายืนยันจะซื้อเพิ่มด้วยเหตุผลที่สมควร ให้ยังคงซื้อรายการนั้น ถ้าไม่ต้องการซื้อเพิ่ม ตัดรายการที่จะซื้อออกไป
       4.1 เข้าสู่ระบบ Dashboard ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib แล้วเลือกสืบค้น โดยเลือกสืบค้นจากชื่อเรื่อง หรือ ISBN ก็ได้ ถ้าผลการค้นหา เป็นคนละปีที่พิมพ์ ถึอว่าไม่ซ้ำ และซื้อปีพิมพ์ล่าสุด

สืบค้นวลัย 
ตัวอย่างหน้าจอสืบค้นจากชื่อเรื่อง

Back to Top