งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

Posted on Wed, 02/09/2022 - 11:40 by Boonpen_Chootong

การจัดซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปกบุญเพ็ญ

อธิบายขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จัดซื้อโดย งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตามระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Posted on Wed, 02/09/2022 - 11:46 by Ruchira_Tamram

การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าอบรมผ่าน Google Form ด้วย App AutoCrat

   01

      เป็นการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์จากการลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตรต้องเข้าร่วมอบรมตามวัน และเวลาที่กำหนด ครบตามจำนวนโดยผู้ประสานงานหลักสูตรการอบรมแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและระยะเวลาในการเข้าอบรมในแต่ละครั้ง พร้อมดำเนินการจัดส่งแบบประเมินและแบบฟอร์มการขอรับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้ประเมินเรียบร้อยและกรอกข้อมูลรายละเอียดการออกเกียรติบัตรด้วยตนเอง ในรูปแบบของลิงค์หรือคิวอาร์โค้ต

Posted on Thu, 02/10/2022 - 16:34 by Bootsakorn_Phe…

การลงรายการบรรณานุกรมหนังสืออภินันทนาการเบื้องต้นลงฐานข้อมูล WALAI Autolib

1

 เป็นการลงรายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมเบื้องต้นหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการลงฐานข้อมูล WALAI Autolib เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นและยังบอกถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัตงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย

Posted on Sun, 07/31/2022 - 17:44 by Aporn_Chaisuwan

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมรายเดือน

118

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับอบรมให้มีการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนอัจฉริยะ การสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงสารสนเทศอย่างสะดวกและใช้อย่างคุ้มค่า รวมถึงสนับสนุนใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Posted on Mon, 08/16/2021 - 14:08 by Bootsakorn_Phe…

การเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศก่อนให้บริการผู้ใช้

              อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงาน การเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศก่อนให้บริการผู้ใช้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ภายในห้องสมุด

1

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:02 by Ruchira_Tamram

การรายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

           บอกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในการซื้อประเภททรัพยากรสารสนเทศ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติในการจัดซื้อ/จัดหาอย่างรอบคอบและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา

1

Posted on Wed, 08/11/2021 - 14:05 by Boonpen_Chootong

การจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการงานด้านการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จัดซื้องานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

1

Back to Top