ห้องประชุมระเบียงบรรณ 2

Posted on Sat, 05/14/2022 - 09:49 by Thanachai_Kumsamarn

การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

           อธิบายรายละเอียดของการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมระเบียงบรรณ 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ซึ่งเป็นห้องประชุม มีขนาดความจุ 29 ที่นั่ง ตั้งอยู่ชั้น 1 ของอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองรับการประชุม  การประชุมสื่อสารทางไกล การอบรมต่างๆ คู่มือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนให้บริการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ผู้ขอใช้บริการทราบรายละเอียดและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ระเบียงบรรณ 2
 

Back to Top