การออกแบบสิ่งพิมพ์

Posted on Wed, 01/12/2022 - 14:11 by Narisa_Buachoey

การออกแบบสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  ซึ่งต้นฉบับสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของศูนย์บริการการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และส่วนสื่อสารองค์กร โดยส่วนสื่อสารองค์กรจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและส่งให้งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทำหน้าที่ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม น่าสนใจ และเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

cover

Back to Top