ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์

Posted on Fri, 01/21/2022 - 11:47 by Pongsuwan_Kaewthong

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นห้องสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นคู่มือให้นักวิทยาศาสตร์และพนักงานห้องทดลองของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ดูแลสำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาขณะใช้งานได้  และช่วยลดภาระของช่างเทคนิคประจำอาคาร

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์

 

Back to Top