โปรแกรม(490)

Posted on Thu, 03/16/2023 - 14:00 by Oayporn_Singpoungrab

การใช้งาน โปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1 เพื่อควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องบรรยายแบบ Smart Classroom อาคารเรียนรวม6

         

1

          อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1 เพื่อควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    ของอาคารอาคารเรียนรวม6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมากับระบบประกาศเสียงตามสาย และนำฟังก์ชั่นเสริมมาใช้ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

          คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Q-Sys UCI Viewer 9.2.1  เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องบรรยายแบบ Smart Classroom อาคารเรียนรวม6  จัดทำขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานควบคุมสั่งการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์     สำหรับให้บริการงานการเรียนการสอน ประชุมและอบรมสัมมนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานทดแทน ให้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Back to Top