ทรัพยากรสารสนเทศ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Sujittra_Makmoak

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

          ข                              

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1.รับหนังสือส่งซ่อมจากงานบริการผู้ใช้เพื่อนำมาซ่อมแซม และพิจารณสภาพการชำรุด

234

2. เข้าสู่หน้า Dashboard ในระบบของ Walai AutoLib เพื่อเปลี่ยนสถานะของทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด

หน้าจอ

3.เลือกเมนูสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม ระบบWalai AutoLib 

จอสืบ

2.2. จาก สถานะทรัพยากร   ให้เปลี่ยนสถานะจาก Available

หน้าสืบ

2. เปลี่ยนสถานะข้อมูลทรัพยากรใน เป็น Repaired บันทึก พร้อมออกจากระบบ กระบวนการนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบจากหน้าสืบค้นว่าทรัพยากรสารสนเทศเล่มนี้ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่สามารถใช้งาน หรือยืมได้ในขณะนี้ 

สืบค้น รี

3. นำทรัพยากรสารสนเทศ ที่เปลี่ยนสถานะแล้ว มาพิจารณาเพื่อแยกประเภทการซ่อม

     สภาพของทรัพยากรสารสนเทศ  อยู๋ในสภาพ  ชำรุดน้อย เช่น หน้าหลุดขาดหาย กาวหลุด

รุ

 หรือสภาพอยู่ในลักษณะ ชำรุดมาก เช่น ปกหลุดจากตัวเล่ม หน้าฉีกขาดหาย

ชำ

4. หลังจากนั้นจัดเตรียมตัวเล่ม โดยการเจาะตัวเล่ม ตามขนาดของหนังสือ เช่น ขนาดเล็ก เจาะ 3 รู ขนาดกลาง 4 รู และขนาด A4 เจาะ 5 รู

เจาะ

    เมื่อเจาะตัวเล่มแล้ว ใช้ค้อนทุบบริเวณที่เจาะ ไห้ยุบ

ค้อน

5. เย็บตัวเล่ม จากรูที่ 2 ไปด้านข้าง แล้วกลับมายังรูที่2 ไปยังรูที่ 3 ย้อนกลับมาที่รูที่ 2 อีกครั้ง มัดไห้ตึงแล้วตัดด้ายออก

Posted on Tue, 05/10/2022 - 09:19 by Nassara_Jampaklai

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline

cover_timeline

        อธิบายขั้นตอนและวิธีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอสารสนเทศจดหมายเหตุ (Archive) ในรูปแบบไทม์ไลน์เว็บแอปพลิเคชั่น (Timeline Web Application) บนพื้นฐานของการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) เนื้อหาในเว็บไซต์นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการ การดำเนินงาน เหตุการณ์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ้น (Chronological order) และจัดเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ (Category) การนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุด้วยเว็บไซต์ WU Timeline จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถตอบสนองและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหรือส่งต่อความทรงจำกับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย  

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Kanokwan_Krainukool

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงาน การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยระบบ L.C.

ผังงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับทรัพยากรสารสนเทศใหม่จากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งติดบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว และบันทึกข้อมูลในระเบียนบรรณานุกรมไว้อย่างย่อ

2. เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 

    2.1 เข้าสู่หน้า Dashboard

เข้าระบบหน้า Cat

 

    2.2 เลือก "เมนู Cataloging"  และ เลือก "สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม"

เข้าระบบหน้า Cat

 

3. ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล ว่าเป็นฉบับซ้ำซ้อนหรือไม่  โดยสามารถตรวจสอบได้จากรายการชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  เลข ISBN เลขบาร์โค้ด หรือเลขระเบียนบรรณานุกรม (เลข bib.) ก็ได้

     3.1 ถ้าเป็นฉบับซ้ำซ้อน  เขียนเลขเรียกหนังสือด้านหลังหน้าปกใน

     3.2 ถ้าไม่เป็นฉบับซ้ำซ้อน ทำการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบ L.C. กำหนดเลขผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ ซึ่งเรียกว่า เลขเรียกหนังสือ

เลือกช่องทางการสืบค้น  เช่น สืบค้นจาก "Barcode"

ช่องทางการสืบค้น

 

หน้าผลการสืบค้นจะแสดงหน้ารายการทรัพยากรสารสนเทศให้ กดปุ่มปิดหน้าต่าง เพื่อจะไปสู่หน้าระเบียนบรรณานุกรม

หน้ารายการทรัพยากร

 

เลือก "แก้ไขระเบียนบรรณานุกรม"

แก้ไขระเบียน

 

หน้าระเบียนบรรณานุกรมที่จะแก้ไขข้อมูล

ระเบียน

 

4. กรอก Tag 050 เลขเรียกหนังสือในระเบียนบรรณานุกรมตามแบบ MARC 21 และตามกฎของ AACR 2 ลงในฐานข้อมูล ซึ่งงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้บันทึกข้อมูลในระเบียนบรรณานุกรมไว้อย่างย่อ

    4.1 เพิ่ม tag 050 โดยการกดปุ่ม "Insert Tag"

เพิ่ม 050

 

   4.2 เพิ่มข้อมูลใน  Tag 050 เลขเรียกหนังสือระบบ L.C. แล้ว กดปุ่ม "ตกลง"

Posted on Wed, 03/02/2022 - 10:26 by Kanokwan_Krainukool

การกำหนดหัวเรื่องและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ปกคู่มือ       

       อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของการกำหนดหัวเรื่องและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการอย่างสะดวก รวดเร็ว

       

Back to Top