ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Kanokwan_Krainukool

ผังงาน การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยระบบ L.C.

ผังงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. รับทรัพยากรสารสนเทศใหม่จากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งติดบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว และบันทึกข้อมูลในระเบียนบรรณานุกรมไว้อย่างย่อ

2. เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 

    2.1 เข้าสู่หน้า Dashboard

เข้าระบบหน้า Cat

 

    2.2 เลือก "เมนู Cataloging"  และ เลือก "สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม"

เข้าระบบหน้า Cat

 

3. ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล ว่าเป็นฉบับซ้ำซ้อนหรือไม่  โดยสามารถตรวจสอบได้จากรายการชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  เลข ISBN เลขบาร์โค้ด หรือเลขระเบียนบรรณานุกรม (เลข bib.) ก็ได้

     3.1 ถ้าเป็นฉบับซ้ำซ้อน  เขียนเลขเรียกหนังสือด้านหลังหน้าปกใน

     3.2 ถ้าไม่เป็นฉบับซ้ำซ้อน ทำการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบ L.C. กำหนดเลขผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ ซึ่งเรียกว่า เลขเรียกหนังสือ

เลือกช่องทางการสืบค้น  เช่น สืบค้นจาก "Barcode"

ช่องทางการสืบค้น

 

หน้าผลการสืบค้นจะแสดงหน้ารายการทรัพยากรสารสนเทศให้ กดปุ่มปิดหน้าต่าง เพื่อจะไปสู่หน้าระเบียนบรรณานุกรม

หน้ารายการทรัพยากร

 

เลือก "แก้ไขระเบียนบรรณานุกรม"

แก้ไขระเบียน

 

หน้าระเบียนบรรณานุกรมที่จะแก้ไขข้อมูล

ระเบียน

 

4. กรอก Tag 050 เลขเรียกหนังสือในระเบียนบรรณานุกรมตามแบบ MARC 21 และตามกฎของ AACR 2 ลงในฐานข้อมูล ซึ่งงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้บันทึกข้อมูลในระเบียนบรรณานุกรมไว้อย่างย่อ

    4.1 เพิ่ม tag 050 โดยการกดปุ่ม "Insert Tag"

เพิ่ม 050

 

   4.2 เพิ่มข้อมูลใน  Tag 050 เลขเรียกหนังสือระบบ L.C. แล้ว กดปุ่ม "ตกลง"

เพิ่มข้อมูล 050

 

5. บันทึกระเบียนบรรณานุกรม

บันทึกระเบียนบรรณานุกรมโดย กดปุ่ม "Save"

บันทึก

 

6. เขียนเลขเรียกหนังสือด้านหลังหน้าปกใน ตำแหน่งใต้เลขทะเบียน  ตามตัวอย่างดังนี้

เลขเรียก         

   

      DS       เลขหมู่ L.C. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      577.9   ตัวเลขแทนประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

      ป46      เลขหนังสือ (ไม่มีผู้แต่ง ใช้อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง ตามด้วยตัวเลข

                   แทนตัวอักษรหรือสระที่ตามหลัง)

       2561    ปีที่พิมพ์

        ล.1       อักษรย่อบอกลำดับเล่ม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top