คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:16 by Kanokwan_Krainukool

คำถาม : ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใช้คือระบบใด

คำตอบ : ระบบการจัดหมวดหมู่ที่ใช้ คือระบบการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) หรือ  L.C.


คำถาม : การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ L.C. ใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์

คำตอบ : ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ A – Z ยกเว้น I O W X Y   ผสมกับตัวเลขอารบิค   ตั้งแต่เลข  1-9   และอาจเพิ่มจุดทศนิยมกับตัวเลข เป็นสัญลักษณ์


คำถาม : เลขเรียกหนังสือระบบ L.C. ประกอบด้วยอะไรบ้าง

คำตอบ : ประกอบด้วย เลขหมู่ระบบ L.C. เลขผู้แต่งหรือเลขหนังสือ และปีที่พิมพ์


 

Back to Top