ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:21 by Kanokwan_Krainukool

กนกวัลย์

   ชื่อ-สกุล : นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล

   ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

   สังกัด : งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 

   ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

   เบอร์โทรศัพท์ : 075-673348

   e-mail : ykanokwa@wu.ac.th

Back to Top